برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تقاضای داخلی فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق به دنبال شناسایی متغیرهایی هستیم که برای تقاضای داخلی فرش دستباف موثر هستند. برای این منظور لازم بوده است که علاوه بر متغیرهای موثر بر تقاضای فرش دستباف به عنوان یک کالای مصرفی، متغیرهایی که برای تقاضای آن به عنوان دارایی اثر می گذارند، مد نظر قرار گیرند. لذا سنجش حساسیت تقاضای فرش دستباف در مقابل قیمت فرش دستباف، قیمت فرش ماشینی، موکت، مخارج کل خانوار، نرخهای بازدهی سرمایه گذاری روی فرش، و داراییهای جایگزین (شامل اتومبیل سواری و ارز) و سطح ثروت بخش اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. بررسی نقش عوامل فرهنگی در تقاضای فرش دستباف، بخش دیگری از این مطالعه می باشد. حساسیت تقاضای فرش دستباف در مقابل متغیرهای اقتصادی به صورت توصیفی اقتصاد سنجی و تاثیر عوامل فرهنگی به روش توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش تقاضای فرش دستباف به عنوان کالای مصرفی در مقابل قیمت فرش دستباف در طول زمان افزایش داشته است و در سالهای پس از انقلاب بزرگتر از واحد بوده است. به طوری که متوسط کشش قیمتی تقاضا در کل دوره بررسی 1377-1353، و برای دوره پس از انقلاب به ترتیب برابر با
1.15 و 1.75 بوده است. کشش درآمدی (مخارجی) تقاضای آن همواره بزرگتر از واحد و پس از انقلاب این حساسیت تشدید گردید. متوسط کشش درآمدی برای کل دوره بررسی 1.83 و برای سالهای پس از انقلاب 2.26 برآورد گردید. از میان عوامل موثر برتقاضای فرش به عنوان دارایی، تنها متغیر ثروت اثر معنادار بر تقاضای فرش داشته است. فرش ماشینی به عنوان جانشین فرش دستباف عمل کرده است، اما قیمت موکت تاثیر معنادار بر تقاضای فرش دستباف داشته است.
اکثریت غالب سرپرستان خانواده های نمونه در شهرهای منتخب از لحاظ فرهنگی نیز، فرش دستباف را شئی تجملی تلقی می کنند. گرایش به استفاده از مبل به عنوان یک تغییر در فرهنگ مصرفی از دلایل قابل توجه کاهش تقاضای داخلی فرش پس از انقلاب به حساب می آید. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که اصلی ترین راه برای افزایش تقاضای فرش کاهش قیمت فرش دستباف است.کلیدواژگان: فرش دستباف، موثر، تقاضای داخلی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):