برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی موانع و مشکلات سفارش پذیری در مدیریت تقاضای فرش دستبافگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
زریباف مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مهمترین، و کهن ترین محصولات ایران فرش دستباف است. محصولی است که درآن هنر و ذوق ایرانی از یک سو، تلاش و دقت ایرانی از سوی دیگر با آن آمیخته است. اهمیت این محصول به حدی است که در کشورهای دیگر به تولید و صادرات آن به نام فرش ایرانی پرداخته اند و با استفاده از اصول بازاریابی، به فروش آن پرداخته اند. یکی از مهمترین مشکلات فعلی فرش مساله سفارش پذیری و فروش آن است. در این تحقیق تلاش شده که موانع سفارش پذیری در مدیریت تقاضا مشخص شده و اثرات آنها در تقاضای فرش معین گردد. هدف از اجرای تحقیق پی بردن به موانع اصلی سفارش پذیری فرش دستباف کشورمان در بازارهای جهانی است که این موانع در تقاضای فرش تاثیر می گذارند. سایر اهدف طرح شامل: شناخت شیوه های مختلف تقاضا، شناخت ابعاد سیستمی و ساختار مناسب در سفارش پذیری، شناخت اثر عملکرد مناسب در سفارش پذیری برای انسجام در سفارش پذیری با توجه به نگرش سیستمی، معرفی شیوه های نوین بازاریابی و لزوم سیستم اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری و ارائه راهکار و پیشنهاداتی جهت بهبود سفارش پذیری فرش دستباف و مدیریت مناسبتر تقاضای فرش می باشد. در این طرح، فرضیاتی در ارتباط با موانع سفارش پذیری، از قبیل توجه به نگرش سیستمی، استفاده از شیوه های نوین بازاریابی، ایجاد و استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت، داشتن عملکرد مناسب و انجام نظارت های لازم در سفارش پذیری، و داشتن ساختار منسجم و هماهنگ در سفارش پذیری به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت تقاضا به عنوان متغیر وابسته مطرح و از طریق تحقیقات توصیفی با استفاده از داده های ثانویه و میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه سوالاتی مرتبط با فرضیات مطرح گردید و پس از تست های آماری از طریق spss و با استفاده از روش سنجی ترتیبی مانند ضریب همبستگی اسپیرمن و تای کندال کلیه فرضیات تایید گردید. ضمنا در مصاحبه با دست اندرکاران با تجربه و ماهر در فرش ایران که در ضمیمه تحقیق آمده نتایج دیگری نیز حاصل گردید که حاوی نظرات این متخصصان است. برای سنجش روایی سوالات پرسشنامه از آزمون کرونباخ استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد گردیده در ساختار سفارش پذیری باید انسجام بیشتری حاصل شود، در سفارش پذیری داشتن نگرش سیستمی، استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای تصمیم گیری، ضروری است و با عملکرد مناسب و نظارتهای مناسب در سفارش پذیری و استفاده از سیستمهای نوین بازاریابی می توانیم تقاضای فرش ایران را با مدیریت مناسب تری بهبود بخشیم.کلیدواژگان: تقاضا، فرش دستباف، مدیریت، سفارش پذیری، مشکلات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):