برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه اقتصادی استفاده از رنگزاهای طبیعی و مصنوعی در فرش دستباف با توجه به محدودیتها و امکاناتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
حسن زاده محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

شواهد فراوانی وجود دارد که بازار جهانی فرش علاقمندان زیادی برای رنگزاهای طبیعی دارد. این تحقیق با عنوان مقایسه اقتصادی استفاده از رنگزاهای طبیعی و مصنوعی در تولید فرش دستباف با هدف مقایسه میانگین قیمت خامه قالی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی و مصنوعی، نسبت فایده به هزینه، ارزش افزوده و کارایی سرمایه گذاری استفاده از رنگزا های طبیعی و مصنوعی در تولید فرش دستباف در شهر تهران و استانهای خراسان، فارس، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان شرقی به اجرا درآمد.
بنابر نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی تحقیق، میانگین قیمت خامه رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی بیشتر از میانگین قیمت خامه قالی رنگرزی شده با رنگزاهای مصنوعی می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد که اختلاف معناداری بین ارزش افزوده ناشی از استفاده از رنگزاهای طبیعی و مصنوعی وجود دارد، همچنین نمونه مورد مطالعه، فرضیه سوم تحقیق مبنی بر بالاتر بودن فایده به هزینه استفاده از رنگزاهای طبیعی نسبت به رنگزاهای مصنوعی را مورد تایید قرار داده اند و مقایسه آماری اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که کارایی سرمایه گذاری در تولید فرش دستباف با استفاده از خامه رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی بالاتر از کارایی سرمایه گذاری تولید فرش دستباف با استفاده از خامه رنگرزی شده بارنگزاهای مصنوعی می باشد.کلیدواژگان: فرش دستباف، اقتصادی، رنگزای طبیعی و مصنوعی، محدودیت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):