برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی هزینه تمام شده فرش دستباف و روشهای کاهش آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
کیانی ابری مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش دستباف از دیرباز یکی از اقلام عمده صادرت غیرنفتی بوده و همواره سهم قابل ملاحظه ای از درامد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. برای حمایت از تولید محصول و به منظور استمرار و افزایش صادرات آن باید هزینه مرتبط با تولید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این راستا در استانهای همدان، فارس و مرکزی فرشهای معمولی بافت و استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان و قم فرشهای ریز بافت انتخاب گردیدند
.
فرشهای مورد بررسی در این تحقیق در استانهای همدان، روستائی باف، فارس، عشایرباف، مرکزی، ساروق، آذربایجان، شش متری تبریز و قم زرع و نیم و اصفهان یک زرع و نیم می باشند
.
اطلاعات موردنیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه (خویش فرمائی، کارفرمائی و مشارکتی) جمع آوری شد، سپس با استفاده از نرم افزارهای
EVEIEWS, EXECL, FRONTIRE 4.1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد هزینه تمام شده قالیهای مذکور در شرایط کارفرمائی و خویش فرمائی در استان همدان به ترتیب برابر 269609 و 233602، اصفهان برابر 324699 و 315050، قم برابر 155297 و 166381، فارس 112535 و 61218، آذربایجان شرقی برابر 1309972 و 1078660، مرکزی برابر 544027 و 315264 تومان می باشد. به علاوه این تحقیق نشان داد که آموزش تاثیر معنی داری بر کارائی تولید قالی می گذارد این در حالیست که بیشتر استانها از سطح آموزش پائینی برخوردار می باشند و باید مدنظر سیاست گذاران صنعت فرش قرار گیرد. همچنین در این تحقیق عوامل موثر بر کارائی در هریک از استانها مورد بررسی شد و مهمترین عوامل، سواد، سن، جنس، تجربه و نوع مدیریت (خویش فرمائی، کارفرمائی، و مشارکتی) برروی کارائی هریک از استانها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نیز در استانهای مختلف مقیاس بهینه تولید معین شد به طوری که مقدار آن در استانهای اصفهان 5، همدان 7، مرکزی 10، قم 6، فارس 2، آذربایجان شرقی 4 دار بوده است.کلیدواژگان: فرش دستباف، هزینه، کاهش

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):