برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون تاثیر محدودیتهای تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش دستباف ایران در بازارهای جهانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اقتصادی و بازرگانی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش دستباف ایران از جمله کالاهای مهم صادرات غیرنفتی ایران است که بررسی بازار جهانی این محصول و شناسایی محدودیت های تجاری و تعرفه ای کشورهای واردکننده به منظور برنامه ریزی در جهت رشد و توسعه صادرات آن حائز اهمیت است. این بررسی نشان می دهد که عمده فرش ایران به اتحادیه اروپا (بیش از 84 درصد) صادر می شود ولی در عین حال به تدریج سهم ایران در بازار جهانی کاهش یافته و در حالی که سهم رقبای ایران افزایش یافته است. کشورهای خریدار فرش در بازار جهانی شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئیس، ژاپن و کانادا (در مجموع 95 درصد بازارجهانی) می باشند. متوسط عوارض وضع شده بر واردات فرش بین 11-8 درصد در نوسان بوده که بیشترین و کمترین آن به ترتیب توسط کشورهای کانادا و آمریکا اتخاذ شده است و در حالی که این کشورها کمتر از موانع غیرتعرفه ای به عنوان ابزار تجاری استفاده نمودند. در ادامه منظور ارزیابی رابطه بین محدودیت های تجاری و تعرفه ای بر صادرات فرش مطالعه میدانی (پرسشنامه ای) با حجم نمونه آماری 50 صادرکننده انجام شده است و نتایج نشان می دهد که پرسش شوندگان به رابطه بین این دو متغیر واقفند اما میزان آشنایی با چنین محدودیت هایی کم بوده و معتقدند که ایجاد چنین محدودیت هایی تاثیر کمی بر قیمت و سهم بازار صادراتی ایران دارد.کلیدواژگان: فرش دستباف، تجاری، تعرفه، صادرات، بازارهای جهانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):