برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات پری بیوتیکی دو نمونه از گیاهان دارویی بومی کشورگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اهمیت پری بیوتیک ها یا ترکیبات غذایی غیر قابل هضم که به طور انتخابی رشد و فعالیت باکتری های پروبیوتیک نظیر لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکتر ها را تحریک می کنند یکی از موضوعات مورد بحثی است که طی سال های اخیر به شکل گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. امروزه کارائی مواد غذایی حاوی پروبیوتیک ها، فیبرهای قابل هضم، اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 3، اسید لینولئیک، آنتی اکسیدانهای گیاهی، ویتامین ها و مواد معدنی، بعضی پروتئین ها، پپتیدها و اسیدهای آمینه و فسفولیپیدها در حفظ و ارتقاء سلامت انسان به اثبات رسیده است. پروبیوتیک ها با بهره گیری از ترکیبات پری بیوتیک به سرعت تکثیر شده و با کاهش pH روده ای و تولید ترکیبات آنتی میکروبیال باعث تغییر فلور روده و از بین رفتن پاتوژن ها و در نتیجه حفظ سلامتی میزبان می گردند. در این خصوص اثرات پری بیوتیکی برخی گیاهان دارویی که از قابلیت پیشگیری و یا درمان بیماری های متعدد به ویژه بیماری های گوارشی انسان و حیوانات برخوردارند نیز مورد توجه روزافزون قرار گرفته و فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در زمینه شناسایی ترکیبات موثره، و اثربخشی آنها در سراسر جهان در دست انجام است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی اینولین استخراجی از دو نوع گیاه کاسنی صورت گرفت. پروسه تولید اینولین شامل استخراج اینولین طبیعی موجود در ریشه کاسنی یک ساله و دو ساله با استفاده از انتشار در آب داغ بود. عصاره خام خالص سازی و سپس تغلیظ شد و در نهایت اینولین به وسیله ترسیب با اتانول بازیابی گردید. به منظور تعیین ویژگی های اینولین آزمون کربوهیدرات کل، قند احیا، pH، درصد ماده خشک و درصد خاکستر صورت گرفت و درجه پلیمریزاسیون (DP) اینولین های استخراجی نیز تعیین گردید. میزان افزایش رشد و فعالیت باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باکتری پاتوژن اشرشیا کلی تحت تاثیر ترکیبات پری بیوتیکی استخراجی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از محیط MRS براث اصلاح شده حاوی درصدهای مختلف 0.5، 1، 1.5 و2 اینولین های استخراج شده از ریشه های کاسنی در تحریک رشد باکتری های مورد آزمون در مقایسه با پودر اینولین خالص تجاری (شاهد) و دو مونوساکارید گلوکز و فروکتوز استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی تغییرات جذب سنجی، شمارش سلولهای زنده، pH و آزمون بازدارندگی نشان داد که سطح 2 درصد همه اینولین ها در افزایش دانسیته سلولی باکتریهای پروبیوتیک در رقابت با مونوساکاریدهای مورد آزمون موفق تر و به طورمعکوس سطح 2 درصد گلوکز و فروکتوز در روند افزایشی رشد اشرشیاکلی موثرتر بودند. در بررسی شمارش سلول های زنده باقی مانده طی دوره 24h تخمیرمشخص گردید، هر سه نوع اینولین، با افزایش تقریبی یک عدد لگاریتمی سلول زنده قابل شمارش در سطح 2 درصد در باکتری لاکتوباسیلوس کازئی نسبت به باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس با افزایش تقریبی 0.7 عدد لگاریتمی سلول زنده قابل شمارش، در سطح 1.5 درصد موفق تر بودند. بررسی اثر بازدارندگی نشان داد که پروبیوتیک های رشد کرده بر روی سطح 2 درصد اینولین های استخراجی دارای بیشترین اثر بازدارندگی بر روی اشرشیاکلی بودند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):