برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و ریزپوشانی اولئورزین فلفل قرمزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اولئورزین فلفل، عصاره روغنی غلیظی است که به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده در محصولات غذایی مختلف استفاده می شود. تندی فلفل قرمز به علت وجود گروهی از آلکالوئیدها موسوم به کاپسی سینویدها (CAPS) است. طرح حاضر شامل دو قسمت اساسی است:
1) استخراج اولئورزین فلفل قرمز- که تاثیر نوع حلال (6 سطح)، محدوده دمایی استخراج (4 سطح)، نسبت پودر به حلال (3 سطح) و نسبت اختلاط دو حلال انتخابی (سطح) بر راندمان استخراج بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد که نوع حلال تاثیر معناداری بر راندمان استخراج داشت در حالی که محدوده دمایی
55-25oC و نسبت پودر به حلال در سه سطح (1:2، 1:3.6 و 1:5) بر روی راندمان استخراج اختلاف معنی داری نداشت.
2) ریز پوشانی اولئورزین فلفل قرمز- پارامترهای ارزیابی نوع دیواره (صمغ عربی، پروتئین آب پنیر) و نسبت های اختلاط این دو،
pH، و زمان نگه داری بر اندازه، سطح مخصوص پودر های حاصل از خشک کردن امولسیون و میزان روغن سطحی میکرو کپسول بودند. نتایج آماری حاکی از این بود که نوع و غلظت ماده دیواره و pH تاثیر معنی داری بر متوسط قطر قطرات، توزیع اندازه و گرانروی امولسیون های حاصله داشت. صمغ عربی نسبت به WPC حفاظت بیشتری را در میزان نگهداری مواد موثره از خود نشان داد. با افزایش میزان غلظت ماده دیواره نیز میزان باقی ماندن مواد موثره افزایش یافت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Red pepper oleoresin is a concentrated essential oil that used for flavoring or colorant in food products. Pungency of red pepper is because of alkaloids group that called Capsy Synoids (CAPS). The present project has two basic parts:
1) Extraction Red pepper oleoresin - the effect of solvent type (6 levels), extraction temperature (4 levels), powder /solvent ratio (3 levels) and the mixed ratio of two solvents on the extraction efficiency was evaluated. Results showed a statistically significant effect of solvent type on extraction efficiency. While the temperature in the range of 25-55oC and the powder/ solvent ratio at three levels (1:2, 6.1:3 and 1:5) have not show significant effect on the extraction efficiency.
2) Micro-encapsulation of Red pepper oleoresin –The effect of wall material (Gum Arabic, whey protein) and the mixing ratio of them, pH, and storage time on the particle size, specific surface of powder resulted from drying emulsion, and amount of surface oil on micro-capsules were evaluated. Statistical results indicate that the type, concentration and pH of the wall had a significant effect on the mean droplet diameter, size distribution and viscosity of the resulting emulsion.Keyword(s):