برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون و پوشینه دار کردن د-لیمونینگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کدخدایی رسول (مسئول طرح)
نجف نجفی مسعود (همکار طرح)
زعفرانی زینب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لیمونین یکی از پر مصرف ترین ترکیبات طبیعی مولد عطر و طعم در صنایع غذایی است. اما به لحاظ فراریت بالا و حساسیت به اکسیداسیون، غالبا بخش قابل ملاحظه ای از آن در حین فرآوری و نگهداری مواد غذایی از دست می رود. از این رو ریزپوشانی این ترکیبات با هدف حفاظت از آن در مقابل شرایط محیطی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور تاثیر نوع و غلظت ماده دیواره (کازئینات سدیم و نشاسته اصلاح شده) در حضور غلظت های مختلف سورفکتانت غیریونی tween 80 و یون دوظرفیتی کلسیم در محدوده pH اسیدی تا خنثی بر ویژگی های امولسیون لیمونن در آب و نیز پودر تهیه شده از آن به روش خشک کردن انجمادی بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت ماده دیواره، قطر متوسط قطرات امولسیون کاهش و یکنواختی اندازه آنها بیشتر شد. همچنین مشاهده شد که حضور tween 80 و یون کلسیم قطر متوسط و توزیع اندازه قطرات و نیز پایداری امولسیون را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد، به طوری که کمینه اندازه قطرات به ترتیب در غلظت 1.5 درصد tween 80 و 0.4 درصد کلسیم بدست آمد. افزون بر این، یافته های تحقیق حاکی از این بود که نوع و غلظت ماده دیواره و ویژگی های امولسیون اولیه بر راندمان ریزپوشانی، ابقای لیمونن در طول نگهداری، رطوبت نهایی و ساختار سطحی ریزکپسول ها تاثیرگذار بود. در بین دو ماده دیواره مورد بررسی نشاسته اصلاح شده در غلظت 10% خواص ریزپوشانندگی و حفاظت کنندگی بهتری را نسبت به کازئینات سدیم از خود نشان داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):