برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نانو امولسیون پایدار حاوی آنتوسیانینگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

نانو امولسیون ها دسته ای از امولسیون ها هستند که به دلیل پایداری سینتیکی و شفافیت مورد توجه بسیاری از صنایع هستند. هدف از اجرای طرح حاضر تولید نانو امولسیون پایدار حاوی رنگدانه آنتوسیانین بود، که به این منظور تهیه انواع نانو امولسیون های آب در روغن، روغن در آب و نیز امولسیون دوگانه آب در روغن در آب به دو روش انرژی کم و انرژی زیاد مورد بررسی قرار گرفت. فاز آبی تمام امولسیون ها را آب مقطر و در مواردی آب شاتوت (که حاوی آنتوسیانین است) تشکیل می داد. نتایج آزمایشات حاکی از این بود که نسبت فاز پراکنده و pH آن و نیز نوع، غلظت و HLB امولسیفایر تاثیر قابل ملاحظه ای بر اندازه ذرات امولسیون و پایداری آن در طول 21 روز نگهداری داشت. در بین تیمارهای مورد مطالعه HLB=7، pH=3 و حداکثر 20% آب پایدارترین نانوامولسیون آب در روغن را ایجاد کردند. از سوی دیگر برای تولید نانوامولسیون آب در روغن در آب HLB=13.5 و درصد فاز درونی 14% مناسب ترین شرایط شناخته شدند. لازم به ذکر است که به دلیل مشکلات فنی تهیه نانو امولسیون دوگانه حاوی آنتوسیانین یا آب شاتوت میسر نگردید و تنها تا مرحله تولید امولسیون پایدار آب شاتوت در روغن در pH=2 انجام شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Nanoemulsions are a type of emulsions that are industrially of interest for their transparency and kinetic stability. The present study was aimed at producing anthocyanin loaded nanoemulsion. To this end preparation of water-in-oil, oil-in-water and water-in-oil-in-water nanoemulsions using low and high energy methods was investigated. The aqueous phase of all emulsions was either water or in some cases black berries extract. The results showed that the volume fraction of disperse phase as well as its pH and also type, concentration and HLB of surfactant significantly influenced the size of particles and stability of emulsions over a3 week storage. Of the various treatments in question it was found that HLB=7, pH=3 and aqueous phase volume fraction up to 20% resulted in water-in-oil nanoemulsion of highest stability. On the other hand, in order to make a stable double nanoemulsion (water-in-oil-in-water) HLB=13.5 and inner phase of 14% volume fraction were determined to be the most appropriate conditions. It should be noted that due to some technical limitations the initial object of the project which was preparation of double nanoemulsions containing anthocyanin or black berries extract as their inner phase was not achieved, but stable oil-in-water nanoemulsions were successfully produced.Keyword(s):