برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی استخراج قند از چغندر با استفاده از دستگاه مولد پالسهای ولتاژ بالاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پورزکی عباس (مسئول طرح)
صمدی سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح استخراج قند از چغندر با استفاده از دستگاه مولد پالسهای ولتاژ بالا طبق مصوبه 71287038 شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی در تاریخ 20/9/87 با کد 45086003 به تصویب رسید. مجریان طرح آقایان عبدالمجید مسکوکی و عباس پورزکی و ناظران طرح آقایان رسول کدخدایی و سعید صمدی می باشند. مدت طرح 18 ماه و اعتبار طرح یکصدوهفتاد میلیون ریال می باشد که هفتاد میلیون ریال آن از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری و الباقی توسط پژوهشکده تامین گردید.
استفاده از میدانهای الکتریکی پالس قوی در صنایع غذایی یک فرآیند غیرحرارتی است که قادر به غیرفعال کردن میکروارگانیسمها وافزایش قابلیت نفوذ در بافتهای گیاهی و جانوری بدون واردکردن صدمه زیاد به طعم و کیفیت غذا می باشد. در این طرح فرایند طراحی و ساخت دستگاه مولد پالسهای الکتریکی ولتاژ بالا ارائه می گردد. ابتدا پس از بررسی روشهای مختلف تولید پالس، بهترین انتخاب شد. با استفاده از کنترلر دستگاه قادر به تولید پالسهای مربعی با پارامترهای قابل تنظیم دامنه
1-5kV، فرکانس 0.1-10 Hz، پهنای پالس حداکثر 10-100 ms و چرخه کاری 0-100% می باشد. در حالت خودکار که توسط کلیدهایی روی دستگاه انتخاب می گردد، مشخصات پالس فرکانس ثابت 10Hz، پهنای پالس 13ms و چرخه کاری 100% می باشد که دامنه پالسها توسط ولوم تعیین می گردد و قطار پالسها با فشردن دگمه باعث پالس زنی می گردد. ارائه تعداد پالس، دمای محیط و مقاومت بار در حالت پالس زنی (با تقسیم ولتاژ بر جریان در لحظه t=0) از دیگر مزایای این دستگاه می باشد. شکل موجهای ولتاژ و جریان بار را نیز می توان بر روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کرد. محفظه های نگهدارنده مواد غذایی در ابعاد 10×10 سانتیمتر و با فاصله های یک تا پنج سانتیمتر ساخته شد. روکش آنها از جنس عایق فایبرگلاس و صفحات فلزی از فولاد استنلس-استیل-316 می باشند. در انتها سه نمونه ماده غذایی تحت آزمایش این دستگاه قرار گرفت که نتایج رضایتبخشی را به همراه داشت. فصل اول گزارش اختصاص به مقدمه ای درمورد دستگاههای مولد پالسهای ولتاژ بالا با کاربرد صنایع غذایی دارد. بررسی انواع روشهای تولید پالسهای ولتاژ بالا و استخراج بهترین روش در فصل دوم آمده است. در فصل بعد که طراحی بخش سیستم شامل قسمتهای الکتریکی و محفظه می باشد ابتدا محاسبات قطعات اصلی آورده شده است و سپس مشخصات دستگاه الکتریکی و محاسبات محفظه آزمایش بحث و بررسی شده است. بخش چهارم اختصاص به جزئیات نرم افزار و سخت افزار بخش کنترل کننده دارد. نتایج طرح در بخش پنجم، کد برنامه کنترل کننده در پیوست الف، برگه های اطلاعات فنی در پیوست ب و مقالات مستخرج در پیوست ج ذکر شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The project of “Sugar Extraction from Sugar Beet Using High Voltage Pulse Generator” is confirmed at research committee of KRIFST (Khorasan Research Institute in Food Science and Technology) in Azar 1387 by code 45086003. Its executors are Abdolmajid Maskooki and Abbas Pourzaki. Supervisors of the project are Rasool Kadkhodaea and Saeed Samadi. The project time is 18 month and its charge was 170 million Rials. It is supported by President Support Box of Research (70 million Rials) and KRIFST (100 million Rials).
Using strength electrical pulse field (PEF) in food industries is a nanthermal process that can deactivate microorganisms and increase penetration in planet and animals cells without serious impact on food taste and quality. In this paper designing and fabricating of a PEF generator has been presented. First, pulse generation methods have been surveyed and the best of them is selected. The equipment can generate square pulse with adjustable parameters such as amplitude 1-5kV, frequency 0.1-10Hz, pulse width 10-100
ms, and duty cycle 0-100% using controller set. In automatic mode that selected with two switches, pulse specifications are fixed: 10Hz frequency, 13ms pulse width, 100% duty cycle, and amplitude that can be set by a volume. Pulse trains run when its key is push down. In this equipment pulse number, environment temperature and load resistance (by division of voltage in current in t=0) are exhibited. Voltage and current waveforms can be observed on oscilloscope scene. Another part is food chamber in 10*10 cm surface and plate distances of 1-5cm. Insulating material is Fiber Glass and plates are Stainless Steel-316. Finally, three sample of food material has been tested that tend to satisfactory results.Keyword(s):