برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان تشخیص وجود گلرنگ در زعفران با استفاده از روشهای مولکولیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
همتی کاخکی عباس (مسئول طرح)
شریفی احمد (مسئول طرح)
جوانمردی نجمه (همکار طرح)
باقری عبدالرضا (همکار طرح)
مشتاقی نسرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

زعفران یکی از گرانبهاترین گیاهان زراعی جهان بوده و بومی ایران است. از گلاله این گیاه به عنوان یکی از مهمترین طعم دهنده ها و رنگ های طبیعی در فراورده های غذایی و دارویی استفاده می شود. با توجه به ارزش فراوان تجاری زعفران، گاهی تقلباتی در پروسه تولید آن صورت می گیرد. یکی از این تقلبات افزودن گلبرگ های گلرنگ به کلاله های زعفران می باشد. از آنجا که تعیین خلوص و کیفیت زعفران توسط روشهای سنتی و بیوشیمیایی مشکل بوده و از حساسیت پایینی برخوردار است، استفاده از روشهای مولکولی نظیر نشانگر RAPD/SCAR برای تشخیص این تقلبات اهمیت خاصی دارد. لذا در این بررسی استخراج DNA از کلاله خشک توده های مختلف زعفران و گلرنگ های خشک 7 رقم گلرنگ انجام شد. واکنش RAPD با 10 آغازگر تصادفی 15 نوکلئوتیدی منجر به شناسایی دو باند اختصاصی مونومورف 500 و 700 جفت بازی برای گلرنگ گردید. قطعات اختصاصی به دست آمده از گلرنگ در وکتور مناسب کلون شده توالی یابی گردید. سه آغازگز اختصاصی SCAR برای این دو توالی طراحی شد. نتایج PCR با آغازگرهای اختصاصی SCAR منجر به تکثیر سه باند اختصاصی 412، 414 و 589 جفت بازی در ارقام گلرنگ شد. با توجه به کارایی این روش در تشخیص درصدهای پایین مخلوط گلبرگ گلرنگ در کلاله های زعفران (1 درصد)، می توان از آن به عنوان یک تکنیک کاربردی برای تشخیص و شناسایی تقلبات مربوط به افزودن گلبرگ های گلرنگ به زعفران تجاری حتی در مقادیر بسیار کم بهره برد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Fraud identification of safflower in commercial saffron using RAPD/SCAR methodAbstract:

Saffron (crocus sativus) is the most valuable and indigenous crop in iran. Stigmas of this plant are used as a popular natural flavouring, colouring and medicine. However, due to high profit, the market suffers fraudulent activities where the saffron stigma is often mixed with safflower petals. Identification of these frauds with conventional and biochemical methods is difficult with low sensitivity; therefore, the employment of molecular markers such as RAPD/SCAR is being considered as a viable solution. In this study, DNA was extracted from dry stigmas of 5 saffron accessions and dry petals of 7 safflower cultivars. RAPD reactions with ten 15-mer random primers resulted in two specific monomorph bands (500 and 700bp) for safflower without any bands were cloned in suitable vectors and sequenced. 3 specific SCAR primers were designed for these two sequences. PCR analysis with specific SCAR primers amplified three specific bands (412, 414 and 589 bp) for safflowers in different combination of saffron stigmas and safflower petals even in low combination (1%). So this method is suitable for identification of safflower petal frauds in commercial saffron stigmas.Keyword(s):