برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صادقیان علیرضا (مسئول طرح)
حسینی محمد (مسئول طرح)
شریعتمداری زکیه (همکار طرح)
جوادی رضا (همکار طرح)
غیور علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عملکرد زعفران در مزارع سن هشت به بعد بصورت قابل توجهی کاهش می یابد که این کاهش عملکرد می تواند به عوامل مختلفی از جمله حاصلخیزی خاک مزرعه چه مصرف کود شیمیایی و چه مصرف کودهای حیوانی بستگی داشته باشد. از عوامل مهم کاهش عملکرد زعفران در مزارع سن هشت به بعد می تواند مربوط به افزایش ترکیبات فنولی و کاهش ماده خشک پیازها باشد. در این تحقیق که در مزارع سه ساله، پنج ساله، و هفت ساله زعفران انجام شد، میزان تجمع ماده خشک، میزان نیتروژن ریزوسفر و پیاز و برگها، و میزان ترکیبات فنولی ریزوسفر، پیازها و برگهای زعفران با تکرارهای مختلف و با نمونه گیریهای تصادفی اندازه گیری شدند و به کمک روشهای آماری رابطه و اثر متقابل این ترکیبات شیمیایی با عملکرد اقتصادی زعفران در مزارع سنین مختلف زعفران محاسبه شد. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر زمان نمونه برداری بر میزان ترکیبات فنولی برگهای گیاه زعفران تاثیر معنی داری نداشته است. اما زمان نمونه برداری اثر بسیار معنی داری بر میزان نیتروژن برگهای گیاه زعفران دارد. زمان نمونه برداری بر وزن تر و وزن خشک برگهای گیاه زعفران اثر بسیار معنی داری داشته است. اثر سن مزرعه بر مقدار ترکیبات فنولی برگها و برمیزان نیتروژن برگها اثر معنی داری نداشته است. اما سن مزرعه بر عملکرد اقتصادی زعفران، وزن تر و وزن خشک برگها اثر بسیار معنی داری داشته است. اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان ترکیبات فنولی برگها بی معنی، بر میزان نیتروژن برگها بسیار معنی دار و بر وزن تر و وزن خشک برگها بی معنی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر زمان نمونه برداری بر میزان ترکیبات فنولی و بر میزان نیتروژن پیازها بسیار معنی دار و بر وزن تر و وزن خشک پیازها بی معنی بوده است. اثر سن مزرعه بر میزان ترکیبات فنولی پیازها بی معنی، بر میزان نیتروژن پیازها بی معنی، بر میزان عملکرد اقتصادی بسیار معنی دار، و بر وزن تر و وزن خشک پیازها بی معنی بوده است. اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان ترکیبات فنولی پیازها بی معنی، بر میزان نیتروژن پیازها بی معنی، بر وزن تر و وزن خشک پیازها بسیار معنی دار بوده است. در رابطه با نتایج حاصل از اندازه گیریهای ریزوسفر، اثر زمان نمونه برداری بر میزان ترکیبات فنولی ریزوسفر زعفران بسیار معنی دار بوده است و همچنین این اثر بر میزان نیتروژن ریزوسفر زعفران بسیار معنی دار بوده است. اثر سن مزرعه بر میزان ترکیبات فنولی ریزوسفر بی معنی و بر میزان نیتروژن ریزوسفر نیز بی معنی بوده است. اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان ترکیبات فنولی ریزوسفر بی معنی و بر میزان نیتروژن ریزوسفر معنی دار بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

As it seems that presence of phenolics in different organs of saffron and in the rhizosphere specially in corms can have negative effects on economical yield of saffron and as these substances can be affected by genetic characteristics can also be affected by environmental factors and cultural management of crops, we decided to determine whether economical yield of saffron is related to rate of phenolics in the rhizosphere and different organs of saffron or not. In this research, that was conducted in farms with ages 3, 5 and 7, rate of DM accumulation, rate of nitrogen in rhizosphere and corms and leaves, and rate of phenolics in respective organs were measured. Results show that effect of sampling times was significant on rate of phenolics not in leaves but in corms. Also, effect of sampling times was significant on rate of nitrogen in leaves and corms. Effect of sampling time was significant on phenolics and nitrogen in rhizosphere of saffron. Effect of farm age was not significant on phenolics of leave and nitrogen content of leaves. Effect of farm age was not also significant on corms phenolics and nitrogen content.Keyword(s):