برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت بر عملکرد زعفرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به تاثیر تغییرات آب و هوایی بر عملکرد محصولات زراعی، مطالعه روند دراز مدت عملکرد این محصولات که بر اساس روشهای متداول آماری صورت می گیرد می تواند راهکار مناسبی جهت تعیین سهم عوامل آب و هوایی بر نوسانات عملکرد باشد و از آنجا که این روند تغییرات عملکرد گیاهان زراعی در مقیاس منطقه ای و ملی در بسیاری از نقاط جهان مطالعه شده است لذا انجام این قبیل مطالعات در ایران نیز ضروری می باشد. به همین منظور با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی زعفران برای استان خراسان و کشور، ارزیابی روند عملکرد زعفران در سالهای اخیر و مطالعه رابطه نوسانات آن با تغییرات آب و هوایی هدف این تحقیق بوده است. بر اساس یافته های این پژوهش، کاهش عملکرد زعفران استان خراسان در طی 10 سال گذشته بطور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات شاخص های آب و هوایی بویژه درجه حرارت و رطوبت قرار دارد بطوریکه در میان شهرهای اصلی تولید کننده زعفران استان از 66 تا 31 درصد تغییرات عملکرد را می توان با این متغیرهای آب و هوایی توصیف کرد. در این پژوهش از بین پارامترهای هواشناسی، تاثیر بارندگی در مقایسه با درجه حرارت ماهانه کمتر بوده است و نتایج نشان داده است که بارندگی تنها در یکی از شهرهای اصلی تولید زعفران یعنی تربت حیدریه نقش قابل ملاحظه ای بعهده دارد در حالیکه درجه حرارت حداقل و حداکثر ماهانه اصلی ترین متغیرهای موثر بر عملکرد زعفران محسوب می شوند و در این میان نتیجه گیری شد که درجه حرارت های ماههای بهار (فروردین، اردیبهشت و خرداد) و تا حدودی ماه های اول تابستان (تیرماه) بیشترین تاثیر را بر عملکرد زعفران نشان می دهند. الگوی افزایش درجه حرارت های حداقل و حداکثر این ماهها در شهرستان های تولید کننده زعفران در استان خراسان در طی 10 سال گذشته تا حد قابل توجهی با روند کاهش عملکرد زعفران در طی این دوره انطباق نشان داده است. بر این اساس الگوهای مکانی – زمانی تغییرات عملکرد زعفران (در کنار سایر متغیرهای موثر زراعی، مدیریتی و اقتصادی) از تغییرات آب و هوایی نیز تبعیت داشته و بنظر می رسد که با تداوم تغییرات آب و هوایی، عملکرد زعفران در سالهای آینده روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Spatial and temporal patterns in saffron (crocus sativus L.) yield of Khorasan province and their relationship with long term weather variationAbstract:

With respect to effect of climatic changes on crop yields, study of long term trend of yields is conducted on the on the basis of statistical procedures that will be a suitable way to determine contribution of climatic factors affecting yield changes. As this trend of yield changes has been studied at regional and national levels in many parts of the world, conducting these studies will be necessary for Iran. So, with respect to economical importance and social aspect of saffron for Khorasan province and Iran, evaluation of yield trend of saffron in recent years and study of relationship of its changes to climatic changes have been purpose of this research. Findings show that yield reduction of saffron in Khorasan has been affected by changes in climatic indices particularly temperature and precipitation during the past ten years, so that among main cities of saffron cultivation in Khorasan 66 to 31 percent of yield variation can be explained by these climatic variables. In this research, from meteorological parameters, effect of precipitation compared with monthly temperatures has been less and results show that precipitation has been effective only in Torbateheidarieh while minimum and maximum temperatures are considered so the most important variables affecting saffron yield. It was also concluded that temperatures of spring season and almost the first month of summer have highest effects on saffron yield. Patterns of increasing minimum and maximum temperatures of these months during the past ten years are related to trend of yield reduction in saffron, and it seems that this decreasing trend will be continued.Keyword(s):