برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید نرم افزار تحلیل سامانه عملیات تولید یک محصول غذایی- پیاده سازی سامانه استریلیزاسیون شیر به عنوان نمونهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فائزیان علی (مسئول طرح)
مسکوکی عبدالمجید (همکار طرح)
حسنی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه دست یابی و بومی سازی دانش و فناوری تولید نرم افزار گرافیکی تخصصی و بکار گیری آن در صنایع غذایی است. نرم افزاری که از این پژوهش بدست آمده است محیط بسیار راحتی را برای طراحی یک سامانه صنایع غذایی برای کاربر فراهم می کند به طوری که کاربر شرایط کاری و مطلوب خود را به نرم افزار بدهد و نتایج خروجی نرم افزار برای تصمیم گیری او کافی باشد. برای شکل گیری این نرم افزار لایه های مختلف برنامه نویسی استفاده شده است. در این نرم افزار امکان انتخاب و چیدمان اجزاء سامانه به شکل گرافیکی فراهم شده است. همچنین برنامه های محاسباتی نوشته شده که در بخش گرافیک با فشار دادن یک یا چند دکمه یا انتخاب گزینه این برنامه ها فراخوان شده و محاسبات طراحی انجام می پذیرد. امکان وارد کردن مشخصات فنی محصول صنعتی موجود در بازار در بانک های اطلاعاتی نرم افزار و فراخواندن آن در محاسبات نیز وجود دارد. در این نرم افزار از برنامه نویسی شی گرا استفاده شده است. برای تحلیل یک سامانه شرایط مرزی و شرایط اولیه در پنچره هایی ویژه در پنجره اصلی یا ترسیم وارد یا از پایگاه داده ها فراخوانده می شود. در صفحه ترسیم این نرم افزار ابتدا هریک از اجزاء اصلی با پیکر استاندارد یا یک نماد در نوار ابزار ظاهر می شود که با انتخاب آنها چیدمان سامانه در صفحه ترسیم شکل می گیرد. طرحواره دستگاه یک سامانه مجرا است. توسط طراح نرم افزار، اجزاء سامانه کدگذاری می شود تا توالی و ارتباط این اجزاء در برنامه های محاسباتی شناخته شود. برای راهنمایی کاربر اطلاعات مفید و کمک کننده ای در نرم افزار پیش بینی شده که امکان فراخواندن آن در هر مورد وجود دارد. سامانه استریلیزاسیون شیر به منظور پیاده سازی ایده طراحی یک سامانه چند جزئی به کمک نرم افزار گرافیکی انتخاب شده تا انعطاف پذیری و کارایی نرم افزار و مهارت طراحی سامانه سفارشی درسطوح مختلف را به نمایش بگذارد. این نرم افزار به عنوان اولین نرم افزار تخصصی در کشور هنوز راه درازی برای تکامل دارد. توسعه این نرم افزار بر اساس سفارش انجام می پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

To Write a Software for Producing Process System of a Food-Applied it for a Milk Sterilization SystemAbstract:

The purpose this project is to obtain and localize the knowledge and knowhow of professional software production on food industry. The Software that is derived from this research provides a very comfortable workspace for a user to design a food process system. The user would be able to impose his constrains and favorites on software. The output results of the software will be enough for him to decide what to do. The several layers of programming have been used to form this software. Here choice and arrangement of the components of the system are provided in graphical form. There are inserted some buttons on the visual window. When user presses one of them a written computational program is called and the related calculation will be done. There are several Databases in this software. It is possible to insert the technical data of an industrial product in a special database of software which has been called in apropos calculating program. Object Oriented Programming technique is used in this software. The boundary and initial conditions are necessaries for analyzing a system which are inputted in the main or local window or ever can be called from database. In the toolbar of drawing surface layer of the software there are a lot of standard configurations or icon of system components which are selected and arranged in the desired duct system. Plant schematic is a duct system. Software designer codes the system components. These coding associates the components sequence and relationships on computational program. There is helpful information to guide software user to select or predict value in each case. The milk sterilization system was chosen to implement the idea of designing a multi-component system in the visual media just to show the flexibility and efficiency of software on different levels of expertise which ordered. It is the first professional software in the country that has a long way to develop. Developing of it will be done according order.Keyword(s):