برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه استریلیزاسیون حرارتی مستقیم شیر در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فائزیان علی (مسئول طرح)
شاهسوند اکبر (همکار طرح)
کباریان رمضانعلی (همکار طرح)
مشکینی پویا (همکار طرح)
علوی زهرا (همکار طرح)
عابدینی راضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

استریلیزه کردن شیر با حرارت مستقیم از طریق تزریق بخار به داخل شیر انجام می شود. شیر ابتدا از منبع شیر خام به وسیله پمپ دریافت شده و در مبدل حرارتی بازیافت انرژی پیش گرم شده و سپس در قسمت اختلاط با بخاری که از دیگ بخار تامین می شود مخلوط شده و با تقطیر و آزاد شدن گرمای نهان بخار به طور مستقیم حرارت داده می شود تا دمای آن به دمای مورد نیاز استریلیزاسیون برسد. این شیر داغ مسیر لوله نگهدارنده را طی می کند تا مدت مورد نیاز برای تکمیل شدن فرآیند استریلیزاسیون در این دما بماند. شیر استریلیزه شده همراه با بخار و مقداری آب اضافی می باشد. برای اینکه شیر به غلظت طبیعی خود برسد لازم است وارد یک جداساز شود. در این مرحله برای جداسازی بخار از شیر و همچنین تبخیر آب اضافی در آن از پدیده انبساط ناگهانی در یک مخزن انبساط استفاده می شود. در این مخزن مخلوط شیر و بخار از فشار چند بار به فشار محیط می رسد و مقداری از آب شیر تبخیر شده و به همراه بخار موجود به محیط بیرون تخلیه می شود. شیر استریلیزه با غلظت مورد نظر (معمولی) جهت بازیافت انرژی وارد مبدل حرارتی شده و مقداری از گرمای خود را به شیر خام ورودی می دهد. در مبدل حرارتی دمای شیر خام افزایش و دمای شیر استریلیزه کاهش می یابد. شیر استریلیزه خروجی از مبدل به تانک ذخیره وارد می شود. در این پژوهش ابتدا فرایند استریلیزاسیون و انواع حرارتی و غیر حرارتی آن و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده معرفی شده است. سپس فرایند مستقیم گرم کردن شیر در دمای بالا با تزریق مستقیم بخار مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن اجزاء دستگاه استریلیزاسیون پیوسته شیر با حرارت مستقیم تزریق بخار شامل مخازن، پمپ تغذیه، مبدل حرارتی بازیافت انرژی، قسمت اختلاط، لوله نگهدارنده و محفظه انبساط ناگهانی طراحی و ساخته شده است. در انتها عملکرد دستگاه با آب و شیر مورد بررسی قرار گرفته و محدوده کار پایدار آن بدست آمده است. در بررسی تجربی عملکرد دستگاه از شیر محصول به عنوان شیر استریل شده نمونه برداری شده و روی آن آزمایش تشخیص میکروبی انجام شده که نتیجه قابل قبولی به همراه داشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):