برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانوگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

برخورداری از منابع آبی مطمئن در جهان امروز از موضوعات محوری کلیه کشورهاست. به دلیل اینکه شرط لازم برای نیل به توسعه همه جانبه و پایدار در دسترس بودن منابع آبی است. در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماری زا در آب بود که با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. لیکن با افزایش غلظت مواد ریزدانه، ترکیبات ازته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف جوابگوی نیاز تصفیه خانه ها نبوده و لازم است از فرآیندهای نسبتا جدید در تصفیه خانه ها استفاده شود. اخیرا نیز با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوذی و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. در پروژه حاضر ضمن بررسی مقدماتی مسایل و مشکلات مربوط به آب و انواع آلاینده های آن، به بررسی کاملی از فناوری نانو در خصوص کاربرد آن برای تصفیه آبها و رفع آلاینده های آن در جهان پرداخته شده است. کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عباتند از:
- نانو فیلترها: به منظور حذف انواع آلاینده های آلی از قبیل مواد حاصل از ضد عفونی آب ها، سموم و آفت کش ها، هیومیک اسیدها، هالو متان ها، میکرو ارگانیزم ها، و نیز حذف یونهای فلزات سنگین نظیر آرسنیک، کرم، سرب، حذف مواد رادیواکتیو، کاهش میزان یونهای تک ظرفیتی و نیز سختی آب
.
- نانو فتو کاتالیست ها: نانو فتو کاتالیست تیتانا و ترکیبات مشابه، کاتالیست اکسیدی و احیایی مواد آلی و معدنی به شمار می آید و برای حذف
TOC ، تجزیه مواد آلی، الکآن های کلر، فوران ها، دی اکسیدها ـ بنزن ها و احیای یون های فلزی مانند Cr6+ ,Ag+ ,Pt2+ در مجاورت نور UV به کار می رود و چنان چه نانو ذرات دیگری در ساختار آن وارد شود در ناحیه مرئی نیز مناسب خواهد بود.
- مواد نانو حفره ای: مواد نانوحفره ای رامی توان بر اساس جنس، از قبیل آلی یا معدنی، سرامیک یا فلز و یا خواص آن ها دسته بندی نمود. چهاردسته از مواد نانومتری که به عنوان مواد کاربردی در خالص سازی آب شناخته شده اند شامل: نانو ذرات دارای عنصر فلزی، نانو مواد کربنی، مواد نانوحفرهای (زئولیت ها) و دندریمرها (درخت سان ها) هستند جاذب ها به طور وسیعی به عنوان جداساز محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده می شوند
.
- نانو ذرات سریم و یا نانو ذرات اکسید آهن برای حذف آرسنیک وکرم، نانو ذرات آهن جهت حذف کروم، مس، کبالت و نیکل، حذف ترکیبات آلی، و حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل، کاهش نیترات با نانو ذرات دو فلزی پالادیم- مس و گندزدایی آب با نانو ذرات نقره از موارد مطرح شده در کاربرد نانو ذرات می باشد
.
- نانو سنسورها در تصفیة ﺁب و پساب برای شناسایی و تشخیص عوامل آلوده کننده به کار می روند
.
هم چنین در این پروژه به مسائل زیست محیطی استفاده و کاربرد نانو فناوری، سیاست گذاری دولت ها در این خصوص و شرکت های فعال در این زمینه خاص پرداخته شده است و در انتها ضمن بررسی توانایی های این فناوری در تصفیه آب و چالش های موجود در استفاده از این فناوری و بررسی های اقتصادی ممکن در دنیا و نیز با توجه به نوع آلودگی های موجود در نقاط مختلف ایران راه حل هایی ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):