برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک



گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سرابی محبوبه (مسئول طرح)
تجلی فائزه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

توکسین زدایی میکروبی یکی از روش های حذف آفلاتوکسین ها از جمله آفلاتوکسین M1 محسوب می شود. گزارشات نشان دهنده آن است که برخی از نژادهای باکتری های خانواده اسید لاکتیک از طریق جذب سطحی آفلاتوکسین ها به دیواره سلولی خود، می توانند در حذف آن موثر باشند. در این تحقیق توانایی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک بررسی گردید. بدین منظور حدود108cfu/ml از باکتری های پروبیوتیک و آغازگر به شیرپس چرخ بازسازی شده فاقد آفلاتوکسین M1 تلقیح شد. سپس نمونه ها با غلظت های0.1ppb ، 0.5 و 0.75 آفلاتوکسین M1 آلوده شدند. غلظت آفلاتوکسین باقیمانده در سوپرناتانت نمونه های ماست در روزهای اول، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم پس از تولید ماست، توسط روش الایزای رقابتی تعیین و نتایج توسط HPLC تایید شد. یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان داد هرچند، هم باکتری های پروبیوتیک مورد آزمون (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5)، لاکتوباسیلوس رامنوسوس زیرگونه GG و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (BB-12)) و هم آغازگرهای معمولی ماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) قادر به جذب سم می باشند، توانایی باکتری های پروبیوتیک در جذب مقادیر بالای سم در مقایسه با آغازگرهای ماست به لحاظ آماری معنی دار می باشد. در میان باکتری های پروبیوتیک نیز توانایی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در جذب سم اندکی بیش از دو پروبیوتیک دیگر بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت باکتری ها در کاهش میزان سم در نمونه های با مقادیر پایین سم بسیار بیشتر است. نتایج حاصل از زنده مانی در طی زمان ماندگاری نمونه های ماست نشان داد که بجز بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بقیه میکروارگانیسم ها قادر بودند تا پایان دوره نگهداری ماست (21 روز) به میزان مطلوبی زنده بمانند و تنها حدود 1 سیکل لگاریتمی تعداد آن ها در مقایسه با اولین روز کاهش یافت. در رابطه با بیفیدوباکتریوم بیفیدوم این میزان کاهش به حدود 4 سیکل لگاریتمی رسید.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

A method of eliminating aflatoxins including aflatoxin M1 is microbial detoxification. Reports indicate that some strains of lactic acid bacteria family through adsorption of aflatoxin in their cell wall can be effective in removing them. In this study the ability of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium bifidum in the adsorption of aflatoxin M1 in probiotic yoghurt were assessed. Thus, probiotics and starters (108 cfu/ml) were inoculated to restructured skimmed milk without aflatoxin M1. Then, the samples were spiked by aflatoxin M1 in different concentrations (0.1, 0.5 and 0.75 ppb). The concentration of aflatoxin residue in supernatant of probiotic yoghurt samples after different storage times (1, 7, 14 and 21 day) was measured by ELISA method and the results were confirmed by HPLC. The results showed that although, both probiotics and starters was able to adsorb aflatoxin M1, the ability of probiotics were higher. Among the probiotics, Bifidobacterium bifidum could adsorb the higher amount of toxin. Also, the probiotics were able to reduce the higher amount of toxin, when the toxin concentration was low. The results of survivability of probiotics showed that except Bifidobacteriunm bifidum, the survivability was suitable during storage time and the count of microorganisms were decreased only 1 logarithmic cycle after 21 days storage. For Bifidobacteriunm bifidum, the number of surviving cells decreased 4 logarithmic cycles.



Keyword(s):