برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی محمد (مسئول طرح)
قهرمان بیژن (همکار طرح)
رحیمی حسین (همکار طرح)
بهداد محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح تحقیقاتی «اثر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفران» در تیرماه سال 1390 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گناباد به اجرا گذاشته شد.این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) و با پنج تیمار و 4 تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای مورد مطالعه عبارت بودند از:70% ظرفیت زراعی (FC) %60 ظرفیت زراعی، 50% ظرفیت زراعی، شاهد اول یعنی بر اساس عرف محلی سه آبیاری، و شاهد دوم برابر با 4 مرتبه آبیاری بود. تیمارها در آب اول و زاج آب یعنی بعد از برداشت گلها در همه کرتها مشابه بودند وتیمارهای آزمایش همه بعد از زاج آب تا (اردیبهشت) اعمال شدند. مساحت زمین 200 مترمربع و ابعاد هر کرت 2×1 مترمربع بودند. عمق کاشت 20 سانتی متر و تعداد 100 پیاز در هر کرت در نظرگرفته شدند. ویژگیهای کمی مورد مطالعه شامل تعداگل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، تعداد پیازها در پایان دوره، وزن پیازها در پایان دوره، مقدار پوشال پیازها و وزن خشک برگها بودند. ویژگیهای کیفی شامل اندازه گیری پیکروکروسین،کروسین وسافرانال بودند. طرح بصورت دوسال جدا و میانگین دو سال تجزیه وتحلیل آماری گردید. بطور کلی با افزایش تنش رطوبت ویژگیهای کیفی افزایش و ویژگیهای کمی کاهش نشان داد که در بعضی موارد معنی دار بوده و در بعضی موارد معنی دار نبوده است. در اکثر تیمارها آبیاری چهار مرتبه که نیمه مرداد نیز جز آن است از نظر فاکتورهای کمی و کیفی برتری محسوسی نشان داده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

This research project “Effects of moisture stress on saffron flowering and yield” was planted in summer of 2011 in the farm of Agricultural and Natural Resources Research Station in Gonabad. The experiment was conducted as RCBD with five treatments in four replicates. The treatments were, 70% FC, 60% FC, 50% FC, C1 three irrigations, and C2 four irrigations. Treatments at the first irrigation and after flower picking were similar in all plots and then irrigations up to April were applied. The area was 200 m2 and plots were 1×2.Depth of planting was 20 cm with 100 corms in each plot. Quantitative characters under study were, flower no., fresh weight of flowers, dry weight of stigma, corm no., and corm weight, covering weight and dry weight of leaves at the end of study. Qualitative characters were, measurement of picrocrocin, crocin, and safranal. All these traits were measured statistically for each year separately and the two year average.
The results show that in most treatments by increasing moisture stress there has been a reduction in quality factors and an increase in quality factors. In most treatments four irrigations that one of them applied in mid-summer had superiority relative to other treatments.Keyword(s):