برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر عصاره برگ گیاه گردو (.Juglans regia L) و برگ گیاه شاه توت (.Morus nigra L) بر غلظت قند خون در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسینگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (مسئول طرح)
گوهری احمدرضا (همکار طرح)
رضازاده شمس علی (همکار طرح)
حاجی آقایی رضا (همکار طرح)
راسخ حمیدرضا (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: عصاره برگ گیاه گردو و برگ گیاه شاه توت در طب سنتی ایران در بیماریهای متعدد از جمله گلوکز خون بالا مصرف می شود. لذا اطلاعات علمی دقیق بر اثر بخشی و میزان حداقل دوز اثر بخش و میزان دوز سمی عصاره هر دو گیاه در موش صحرایی مورد نیاز است.
هدف: در این طرح پژوهشی، هدف بررسی تاثیر دوزهای مختلف عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه گردو و برگ گیاه شاه توت بر سطح گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی شده بود
.
مواد و روشها: تعداد 200 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به وزن 250-200 گرم انتخاب، در شرایط یکسان نگهداری و با تزریق
استرپتوزوسین با دوز 50mg/kg داخل صفاقی دیابتی شدند. موشهای دیابتی در 20 گروه 10 سری تقسیم شدند. دوزهای مختلف عصاره برگ گیاه گردو500mg/kg) ، 400، 200، 100، 50، 10، 5، (1 و برگ گیاه شاه توت1000mg/kg) ، 800، 600، 400، 200، 100، 50،(10 به گروه های 10 سری تجویز شد. بعد از یک هفته و سپس بعد از 8 هفته سطح گلوکز خون ناشتا با استفاده از دستگاه گلوکومتر اندازه گیری شد.
نتایج: آنالیز آماری نشان داد که هیچکدام از دوزهای مختلف عصاره برگ گیاه گردو در کاهش سطح گلوکز خون در موش دیابتی در مقایسه با گروه کنترل موثر نبود. آنالیز آماری نشان داد که عصاره برگ گیاه شاه توت با دوز 600mg/kg موجب کاهش معنی داری ( (P=0.041در سطح گلوکز خون ناشتا در مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجه گیری: عصاره برگ گیاه شاه توت با دوز 600mg/kg موجب کاهش معنی داری در سطح گلوکز خون ناشتا شد ولی دوزهای مختلف عصاره برگ گیاه گردو تاثیری بر سطح گلوکز خون ناشتا در موش های دیابتی نداشت. انجام مطالعات بر اکوتیپهای متعدد گیاه گردو و شاه توت و شناسایی ترکیب موثر در کاهش قند خون و مطالعات طولانی تر و بررسی اثرات جانبی عصاره برگ این دو گیاه پیشنهاد می شود.کلیدواژگان: دیابت، برگ گیاه شاه توت، برگ گیاه گردو، موش صحرایی

 
 
Title:

Anti-hyperglycemic evaluation of Juglans regia L. and Morus nigra L. leave extracts in streptozotocin induced diabetes in ratAbstract:

Background: Morus nigra L. and Juglans regia L. are traditional herbal medicine used for treatment of several diseases including diabetes. But there is controversy on their antihyperglycemic efficacy and minimum effective dosage.
Objectives: The present study was conducted to evaluate the effect of different doses of Morus nigra and Juglans regia L. leaves extract on blood glucose level in diabetic rats.
Methods: Total 200 Wistar male rats with 200-250 g weight were selected and caged in same environmental condition. Diabetes was induced by 50 mg/kg streptozocin intraperitoneal injection. After 15 days the rats with fasting blood sugar (FBS) between 150-300 mg/dl were selected and randomly divided into 20 groups of 10 rats each. One group kept as control and one group for glibenclamid administration. The hydroalcholic extracts of Morus nigra L. and Juglans regia L leaves in different doses (1, 5, 10, 50, 100, 200, 400, 500 mg/kg Juglans regia leaves and 10, 50, 100, 200, 400, 600, 800 and 1000 mg/kg Morus nigra leaves) were orally administered to different groups. Fasting blood glucose levels were determined after one and 8 weeks.
Results: Results showed that fasting blood glucose level reduced significantly (p=0.041) in Morus nigra L extract treated group in the doses of 600 mg/kg as compared to control group. Further the results showed that fasting blood glucose level did not changed in different doses of Juglans regia L leaves extract treated groups compared to control group.
Conclusion: Morus nigra L leave extract in the doses of 600 mg/kg showed antihyperglycemic effect in diabetic rats.Keyword(s): Diabetes, Morus nigra, Juglans regia, rat