برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تکرار عفونت دست و عوامل مؤثر برآن در مبتلایان به لنف ادم ناشی از سرطان پستان درمان شده با روش CDTگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پیشینه پژوهش: عفونت یکی از عوارض لنف ادم می باشد که در اثر نقص در گردش ماکروفاژها و لنفوسیت ها در اندام دجار ادم ایجاد می شود. کاهش حجم ادم می تواند با کاستن از مایع احتباس یافته در بافت، موجب جلوگیری یا حذف عفونت شود. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان کاهش دفعات عفونت در افراد دچار لنف ام ناشی از سرطان پستان درمان شده با روش احتقان زدایی ترکیبی (CDT) و شناسایی عوامل مرتبط با آن می باشد.
مواد و روش کار: در این مطالعه، 58 بیمار دچار لنف ادم ناشی از سرطان پستان که سابقه عفونت های قبلی در اندام مبتلا را داشتند و تحت درمان
CDT قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران با تماس تلفنی مورد پرسشگری قرار گرفتند. سابقه تکرار عفونت و خصوصیات جمعیتی و بالینی مورد نیاز تکمیل شد. میزان بکارگیری اقدامات فاز نگهدارنده درمان یعنی ماساژ توسط خود فرد، بانداژ شبانه، انجام ورزش های بازتوانی، استفاده از آستین کشی در فعالیت های روزانه و رعایت رفتارها و مراقبت های حفاظتی آموزش داده شده مورد ارزیابی قرار گرفت تا ارتباط آنان با دفعات عود عفونت بررسی شود.
نتایج: فراوانی دفعات عفونت قبل از درمان بین 17-1 بار متغیر بود که بعد از درمان
CDT به 4-0 بار رسیده بود. میانگین درصد کاهش دفعات تکرار عفونت بفاصله 3-2 سال پس از دریافت درمان فاز حاد 36.74±85.5% بود. علیرغم اثرات حفاظتی کلیه اقدامات توصیه شده در فاز نگهدارنده، در آنالیز رگرسیون پوآسون، استفاده از آستین کشی در روز (0.035=p) و میزان حجم ادم بعد از درمان CDT (p<0.001) ارتباط آماری معنی داری با کاهش دفعات عفونت نشان می داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش حجم ادم لنفاوی با روش
CDT می تواند موجب کاهش خطر بروز عفونت شود. آموزش مراقبت های فاز نگهدارنده به بیماران و تاکید بر استفاده از آستین کشی در طی فعالیت های روزانه نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد.کلیدواژگان: عفونت، لنف ادم، CDT، سرطان پستان

 
 
Title:

Infection recurrence and its correlated factors in CDT- treated post mastectomy lymph edemaAbstract:

Background: Infection is one of the side effects of lymphedema due to impairment of macrophages and lymphocytes circulation in lymphedematous organ. Reduction of lymphedema volume can reduce the amount of stagnant fluid in the tissues, thereby potentially preventing or eliminating infections. The aim of this study was determining reduction rate of infection episodes in treated lymphedema by CDT (Complete Decongestive Therapy) and ascertaining its predicting factors.
Materials & Methods: In this study, 58 patients of postmastectomy lymphedema who had the history of arm infection and been treated by CDT were interviewed by telephone. The history of recurrent cellulitis were recorded and the impact of demographic and clinical factors and maintenance phase advices such as self massage, bandaging at night, doing exercise, using arm sleeves during day and doing protective behaviors on recurrence of infection were assessed.
Results: The frequencies of infection were 1-17 and 0-4 episodes, respectively before and after the CDT. The mean percent reduction of infection attacks was 85.54%±36.74 during 2-3 years after treatment. In spite of the protective effect of most maintenance phase activities, in Poisson regression analysis, using arm sleeve in day (p=0.035) and end volume of edema after CDT treatment (p<0.001) showed significant relationship with decrease of infection recurrence.
Conclusion: It seems that reducing the excess volume of lymphedema by CDT can lead to lower risk of infection incidence. Educating the patients about maintenance phase cares and insisting on using arm sleeves during daily activities have important roles in controlling the disease.Keyword(s): Infection, Lymphedema, CDT, Breast Cancer