برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تحلیلی رویکرد مدیریت فضای سایبری در ایالات متحده آمریکا- فاز اولگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

پژوهشگران: 
درزی محمد (مسئول طرح)
بهبهانی سیدمرتضی (همکار طرح)
حسینی سیدمهدی (همکار طرح)
فولادی کاظم (همکار طرح)
عباسی حسن (همکار طرح)
سبحانی وحید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پروژه تحت عنوان "مطالعه تحلیلی ساختار مدیریت فضای سایبر در ایالات متحده آمریکا" به عنوان گامی مهم جهت شناسایی و مطالعه هرچه بهتر فضای سایبر و مقدمه ای بر بهینه کاوی و ارائه مدل بومی مدیریت فضای سایبر در کشور، تعریف و اجرا گردیده است. در این مطالعه با توجه به تاثیرگذاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت فضای سایبر به بررسی و تحلیل ساختار مدیریت فضای سایبر در این کشور می پردازیم.
اهداف طرح:
تعیین نگاشت نهادی سازمان های مرتبط با امنیت سایبر در آمریکا
شناسایی و استخراج اسناد بالادستی و راهبردی در ارتباط با برقراری امنیت فضای سایبر در آمریکا
تبیین تفاوت های میان مفاهیم امنیت سایبری و دفاع سایبری
تعیین ارتباطات میان امنیت فضای سایبر با امنیت سایر زیرساخت های حیاتی
مطالعه درخصوص ترتیب نیرو و ترکیب نیرو ارتش ایالات متحده و در حوزه سایبر
نوع این طرح از جنس مطالعه تطبیقی بوده که از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده گردیده است. مطالعه تطبیقی یک روش علمی تحلیل مقایسه ای به منظور استخراج الزامات اجرایی مورد نیاز برای بهبود عملکرد سازمان ها و سیستم هاست. لذا با توجه به پیشگام بودن کشور آمریکا در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این طرح، این کشور به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این به دلیل پراکندگی منابع مرتبط به فضای سایبر و همچنین نقش مهم افراد کلیدی، مسوولین و تصمیم گذاران این حوزه و نقطه نظرات ایشان، حوزه تحقیق را گسترش داده است. در این راستا، بخشی از این پژوهش به روش "تحلیل گفتمان" انجام شده است.
با مطالعه انجام شده، تهیه و تدوین یک مدل برای مدیریت فضای سایبر در داخل کشور امکان پذیر است. از آنجا که در کشور ما برای این پدیده نهادهای مختلفی وجود دارد و برخی از وظایف آنها با یکدیگر همپوشانی یا تداخل دارد در آینده نزدیک، کنترل این فضا دشواری های خاصی پیدا می کند. با در نظر گرفتن الگوی ایالات متحده و با بومی سازی آن متناسب با نهادهای موجود در کشور و یا نهادهایی که ممکن است لازم باشد به این مجموعه اضافه شوند، می توان این الگوی جامع را تدوین نمود. خروجی این مطالعه می تواند در تدوین استراتژی های امنیتی کشور در حوزه فضای مجازی یاری رسان باشدکلیدواژگان: دفاع سایبری، فضای سایبر در ایالات متحده آمریکا، مدیریت، استراتژی های امنیتی

 
 
Title:

Report of Analytical study about managing security of cyberspace in United States of AmericaAbstract:

Introduction: The project entitle is “Analytical Study of the cyberspace managerial structure in United States of America ". This is an important subject for identifying and introducing of USA cyber space managerial structure. Clearly, according to the key role of United States in cyber space actions, it will be necessary to analyze of that. Surely, this benchmarking prepares some points and guidelines for us to better understanding, management and support our cyberspace in Iran.
Project objectives:
Determining institutional mapping associated with cyber security organizations in America
identifying and extract of strategic documents related to cyber security in America
Explaining the differences between the concepts of cyber security and cyber defense
Identifying The relation between security and other critical infrastructure
Study on arrangement approach for army force in Cyber space of USA
Research Aproach: This project is benchmarking that use library and internet resources. Based on USA’s important role in cyber space, this country was selected for benchmarking. the chaos and huge volume of related resources about cyberspace has been developed different documents in our study. So, some parts of our research were organized with “discourse analysis'' methodology.
Conclusions: This study shows, providing a model for management of our cyberspace is feasible. Unfortunately, various organization and institutions is in our country that has activity in cyberspace without any model. Therefore most of time they have conflict. one of the Output of this research is centralizing policy making in single point. Also, another result of this research is the necessity of providing protection plan in Iran’s cyberspace.Keyword(s): Cyber Defence, Cyberspace in United State of America, Management, Security Strategies