برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در مورد عفونت HTLV-1 در سال 1390گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: ایدز، HTLV و هپاتیت های ویروسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه: عفونت HTLV-1 در جمعیت عمومی شمال شرق ایران و نیز دریافت کنندگان مکرر خون در بیشتر استان های کشور شایع می باشد. این ویروس عامل حداقل دو بیماری مهم لوکمی سلول T بالغین (ATL) و نوعی پاراپارزی و میلوپاتی با عنوان HAM/TSP می باشد. پیشگیری اولیه از این عفونت مستلزم داشتن آگاهی از راه های انتقال ویروس و نیز پرهیز از ترس بیجا و اقدامات نادرست در برخورد با افراد مبتلا به ویژه در ارائه دهندگان خدمات سلامت است. بدیهی است کسب این اطلاعات به بهترین وجه در دوران تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی رخ می دهد. هدف از این مطالعه توصیفی- مقطعی تعیین میزان آگاهی دانشجویان علوم پزشکی مشهد در مورد عفونت HTLV-1 بود.
روش تحقیق: 669 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع کارآموزی و کارورزی رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی مشهد در سال 91-1390 به صورت غیراحتمالی آسان انتخاب و پرسشنامه ای حاوی سوالات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به عفونت
HTLV-1 را تکمیل نمودند.
یافته ها: سن پاسخ دهندگان 18 تا 34 با میانگین
2±22.8 سال بود و 64.5 درصد از آنان را بانوان تشکیل می دادند. 57.1% از پاسخ دهندگان در رشته پزشکی و 41.6% در رشته های پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل بودند. میانگین میزان آگاهی دانشجویان در مورد59.4±22.6HTLV-1 و دامنه آن صفر تا 91.2 درصد بود. بر اساس درصد پاسخ های صحیح، میزان آگاهی 19.4% از دانشجویان ضعیف (کمتر از 50 درصد)، 56.1% متوسط (بین 50 تا 75 درصد) و 24.5% خوب (بیشتر از 75 درصد) ارزیابی گردید. میانگین میزان آگاهی در آقایان و بانوان و نیز در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی یکسان بود. میزان آگاهی دانشجویان پزشکی حدود 10% بیشتر از دانشجویان پیراپزشکی بود (به ترتیب 18.8±63.6 و 26.1±53.8 درصد،p<0.001 ). همچنین میانگین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دوره کارورزی کمی بیشتر از دانشجویان دوره کارآموزی بود (به ترتیب p=0.001 و p<0.001). آگاهی از راه های اصلی انتقال HTLV-1 و برخی از راه های پیشگیری از عفونت در کارکنان بیمارستانی در حد خوب بود. با این حال آگاهی از راه های عدم انتقال ویروس شامل تماس با ترشحاتی چون بزاق، اشک و ادرار و نیش پشه و نیز راه های غیر موثر در پیشگیری از عفونت مانند ماسک زدن، جداکردن ظروف غذاخوری، جدا کردن توالت بیماران و قرنطینه بیماران در حد متوسط بود. آگاهی درباره انتقال HTLV-1 از طریق تغذیه با شیر مادر مطلوب نبود. 40 درصد دانشجویان از انتقال ویروس از این طریق آگاهی نداشتند و تنها 5 درصد آنان از حداکثر مدت شیردهی مجاز برای پیشگیری از انتقال عفونت از مادر آلوده به نوزاد اطلاع داشتند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش دانشجویان علوم پزشکی به عنوان ارائه دهندگان آتی خدمات سلامت در مورد عفونت
HTLV-1 به خصوص در مراکز درمانی سرپایی، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. ارائه اطلاعات علمی صحیح از ابتدای ورود آنان به دوره بالینی و تداوم آن در تمامی طول این دوره و نیز توجه خاص به موضوع HTLV-1 در برنامه های بازآموزی پزشکان و پیراپزشکان منطقه ضرورت دارد.کلیدواژگان: HTLV-1، آگاهی، دانشجو، مشهد، ایران

 
 
Title:

HTLV-1 Knowledge among Students of Medical Sciences, Mashhad, 2011Abstract:

Background: HTLV-1 infection is prevalent among general population of northeast Iran as well as in multi-transfused patients throughout of the country. The infection can lead to important diseases such as ATL and HAM/TSP. Prevention of the infection requires being aware of transmission routes and avoiding from undue fear and improper actions in dealing with infected individuals especially in health care providers. Obviously, acquisition of the information occurs on the best during universities courses. This cross-sectional study aimed to determine medical sciences students' knowledge about HTLV-I infection in Mashhad, Iran.
Methods: Six-hundred sixty nine students of medicine, nursing and midwifery studying in clinical field in 2011-2012 were selected by convenience sampling method from Islamic Azad and Medical Sciences universities. They filled in a questionnaire containing demographic questions and information related to HTLV-1 infection.
Results: Respondents aged 18 to 34 with a mean of 22.8±2 years and 64.5% were female. 57.1% and 41.6% of respondents were studying medicine and nursing or midwifery, respectively. The mean of students' knowledge score was 59.4±22.6 percent (Rang= 0% - 91.2%). According to the percentage of correct responses, knowledge of 19.4%, 56.1% and 24.5% of respondents were evaluated as poor (<50%), moderate (50-75%) and good (>75%), respectively. Knowledge level of men and women was the same and no differences were found in knowledge level of students from both Islamic Azad and Medical Sciences universities. Medical students were more aware than nursing and midwifery students (63.6±18.8 and 53.8±26.1, respectively, p<0.001). Also the knowledge of students in internship course (Karvarzi) was slightly greater than those in training course (Karamoozi) (p=0.001 and p<0.001, respectively). Awareness on major transmission routes of HTLV-1 infection and the prevention ways during hospital work was good. However, knowledge level of students was moderate for routes that could not lead to HTLV-1 transmission such as saliva, tears, urine, and mosquito bites as well as for ineffective measures to prevent the infection such as using a mask, separating eating utensils, separate patients' toilet and quarantine of patients. Knowledge of HTLV-I transmission via breastfeeding was not favorable. 40% of students were unaware about the virus transmission through milk and only 5% knew the maximum permissible duration of breastfeeding to prevent transmission of infection from mother to child.
Conclusion: It seems that teaching students of medical sciences- as health care providers in the future- regarding HTLV-I infection should be considered more than before especially in outpatient clinics. Providing accurate scientific information for students is essential from the beginning clinical fields and throughout the course. Moreover, particular attention to HTLV-I infection is necessary in training programs delivered for physicians and other health providers in the region.Keyword(s): HTLV-1 infection, Knowlege, Students, Mashhad, Iran