برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مساله یابی و شناسایی مهمترین مشکلات اجتماعی خانواده ها در استان لرستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: آسیب های اجتماعی خانواده

پژوهشگران: 
نژادسبزی پروانه (مسئول طرح)
خضرلو رضا (همکار طرح)
احمدپور مریم (همکار طرح)
رحیم پور سیما (همکار طرح)
رحیم پور مهری (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

مسائل و مشکلات اجتماعی پدیده هایی هستند که در مسیر تحولات اجتماعی برسر راه توسعه، یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار می گیرند. با وجود این که مسایل اجتماعی در همه جوامع موجود است، اما نوع سرشت مسائل اجتماعی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است، چرا که ارزشهای اجتماعی نیز در جوامع مختلف و زمانه ای مختلف متفاوتند. بنابراین اولین گام پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی، مساله یابی و طبقه بندی مسائل اجتماعی در حوزه های مختلف اجتماعی می باشد در این پژوهش با استفاده از روش دلفی ،مهمترین مسائل و مشکلات اجتماعی خانواده ها در استان لرستان شناسایی گردیده است به این ترتیب با ارائه فهرستی از مسائل و مشکلات اجتماعی خانواده ها از نگاه 30 نفر از اساتید، کارشناسان و مدیران استانی و سپس با استفاده از تحلیل آماری نتایج دور دوم دلفی، به طبقه بندی مسائل و مشکلات خانواده های لرستانی از نگاه آنان می پردازیم. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای مسائل و مشکلاتی چون، "بیکاری، فقر اقتصادی، عدم آگاهی و پایین بودن سطح دانش خانواده ها در ارتباط با مراحل مختلف رشد فرزندان، اعتیاد، عدم آگاهی والدین از شیوه های درست فرزند پروری و تربیتی، عدم توجه به ابعاد روحی و روانی، توانایی ها و استعدادهای فرزندان، قاچاق مواد مخدر، طلاق، کمبود امکانات آموزشی و رفاهی، عدم توجه خانواده ها به اوقات فراغت خانواده و تک تک اعضای آن، فقر فرهنگی، عدم روحیه نشاط و شادمانی در خانوادها مهمترین مشکلات اجتماعی خانواده های لرستانی به شمار می آیند.کلیدواژگان: مساله اجتماعی، مشکل اجتماعی، روش دلفی، خانواده، استان لرستان

 
 
Title:

Problem finding and identifying the most important social problems of Families in the provinceAbstract:

Social problems and phenomena are Social changes over the course of the development of the international situation and the conditions are favorable Despite the fact that social issues are available in all communities However, the nature of social problems varies from community to community, because social values in different societies and times vary. So the first step in research on social issues, issue tracking and classification problems in various areas of social In this study using the Delphi method, the most important social problems of families have been identified in Lorestan Province The social problems of families with a list of 30 professors, experts and provincial administrators and analyzed Classification problems and they'll look Lorestani families. Based on the results of the cluster analysis of issues such as "Unemployment, economic poverty, low levels of awareness and knowledge for families with children of different developmental stages, Drug abuse, lack of parental awareness of proper parenting and educational practices, lack of attention to the psychological aspects, Abilities and talents of children, drug trafficking, divorce, Lack of education and welfare, Lack of attention to families and individual family members leisure, cultural poverty, The spirit of joy and happiness in the family, Lorestani families are the most important social problems.Keyword(s): Social problem, social problems, Delphi, family, Lorestan Province