برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار کروماتین اسپرم بر باروری (جلد سوم: انتخاب اسپرم بر اساس قابلیت اتصال آن به اسید هیالورونیک جهت انجام تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زیست فناوری جانوری

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
رضوی شهناز (همکار طرح)
تولایی مرضیه (همکار طرح)
مردانی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: در حال حاضر انتخاب اسپرم توسط جنین شناسان جهت ICSI بر اساس شکل و تحرک است، اما مطالعات انجام شده ثابت کرده اند که این ویژگی ها همیشه جهت انتخاب اسپرم بالغ با DNA سالم کارایی ندارند. در مرحله اسپرمیوژنز 85% هیستون موجود در ساختار کروماتین توسط پروتامین جایگزین می شود. بنابراین کمبود پروتامین می تواند یکی از علل تخریب DNA باشد. از طرفی پیشنهاد شده است که نشانگر های سطحی اسپرم از قبیل گیرنده های اسید هیالورونیک (HA) می توانند برای انتخاب اسپرم جهت ICSI مفید باشند. بنابراین در این مطالعه قابلیت اتصال اسپرم به HA و رابطه آن با ویژگی های اسپرمی، کمبود پروتامین و میزان تخریب DNA بررسی گردید. همچنین همزمان با ارزیابی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به HA روش معمول ICSI نیز برای هر زوج انجام گرفت.
مواد و روش ها: از نمونه منی 56 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان جهت انجام عمل ICSI استفاده شد. نمونه های منی در روز تخمک گیری، از بیماران جمع آوری شد. بررسی معمول مایع منی طبق معیار WHO توسط میکروسکوپ نوری انجام گردید. جهت بررسی ریخت شناسی اسپرم از رنگ آمیزی پاپانیکولا استفاده شد و درصد اسپرم های غیر طبیعی به روش Strict Criteria تعیین گردید. کمبود پروتامین بر اساس رنگ آمیزی کرومومایسین3 A و میزان تخریب DNA با استفاده از روش SCD بررسی شد. با قرار دادن HA در هر دیش، تخمک ها ضمن تقسیم به دو بخش تقریبا مساوی به طور تصادفی بین دو گروه HA و کنترل درون قطره های G-oocyte زیر روغن مینرال، در یک دیش HA توزیع شدند. گروه کنترل به روش معمول با انتخاب اسپرم دارای حرکت و شکل مناسب و گروه HA توسط اسپرم های متصل به HA که از نظر حرکت و شکل نیز اسپرم های مناسبی بودند توسط پیپت مخصوص تزریق گردیدند.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که درصد اتصال اسپرم به HA با درصد اسپرم های غیر طبیعی دارای ارتباط معکوس معنی دار (0.01>P) و با تحرک (0.01>P) و غلظت اسپرم (0.01> P) دارای ارتباط مستقیم معنی دار می باشد. همچنین درصد اتصال اسپرم به HA با کمبود پروتامین (0.05> P) و میزان تخریب (0.05>DNA P) ارتباط معکوس معنی داری دارد. همچنین درصد لقاح به طور معنی داری در گروه HA نسبت به گروه کنترل بالاتر است (0.05>P). درصد کلیواژ روز دوم در گروه HA نسبت به گروه کنترل بالاتر بوده و نزدیک به معنی داری است (0.066=P). اگرچه درصد لانه گزینی و حاملگی در گروه HA نسبت به گروه کنترل بالاتر است ولی معنی دار نمی باشد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصالش به HA می تواند نتایج ICSI را بهبود بخشد.کلیدواژگان: اسید هیالورونیک (HA)، لقاح، حاملگی، لانه گزینی

 
 
Title:

Effect of sperm chromatin structure on fertility (Volume 3: Evaluation of the relationship between protamine deficiency and hyaluronic acid binding capacity of sperm)Abstract:

Introduction: during ICSI procedure sperm are selected based on sperm morphology and motility. However, literature studies have proved that these parameters are not discriminatory value with respect to identification of normal mature sperm with intact DNA. During human spermiogenesis, 85% of histones are replaced by protamines. Therefore, Protamine deficiency could be caused to sperm DNA damage. On the other hand, sperm surface markers, such as hyaluronic acid binding, have proposed to be useful for sperm selection for ICSI. Therefore, the aim of this study was the best sperm selection by its binding ability to hyaluronic acid for ICSI and assessment of correlation between sperm binding ability to hyaluronic acid with sperm parameters, protamine deficiency and DNA fragmentation. Furthermore, during this study the efficiency of HA sperm selection method was evaluated and concomitantly, the sperm were used for ICSI procedure on sibling oocytes.
Material and Method: Semen samples from 56 infertile couples referring to Isfahan Fertility and Infertility center were assessed during this study. Semen analysis was carried out according to WHO criteria. Sperm morphology, protamine deficiency and DNA fragmentation were assessed by Papanicolaou staining, Chromomycin A3 (CMA3) staining, and SCD test, respectively. For HA-dishes, hyaluronic acid was placed in Falcon 1006 dish. Denuded oocytes were randomly divided to HA or control group in G-oocyte drops under oil in a HA-coated dish prepared for ICSI. For HA-ICSI, in addition to best sperm morphology and motility sperm were also selected according to their biding ability to HA.
Result: The results show that, percentage of sperm bind to hyaluronic acid has significant inverse correlation with percentage of abnormal morphology (P<0.01) whereas a significant direct correlation was obtained with sperm concentration (P<0.01) and motility (P<0.01). Also, percentage of sperm bind to hyaluronic acid has significant inverse correlation with protamine deficiency (P<0.05) and DNA fragmentation (P<0.05). Furthermore, percentage of fertilization was significantly higher in the HA group compared to the control group. The cleavage rate in the HA group on day two was close to be significant (p=0.06). Implantation and pregnancy rates were also higher in the HA group compared to the control group, but not significant.
Conclusion: The results of this study suggest that HA sperm selection may improve the ICSI outcome.Keyword(s): Hyaluronic acid (HA), Fertilization, Pregnancy, Implantation