برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار کروماتین اسپرم بر باروری (جلد دوم: بررسی تمایز بین فعال نشدن اووسیت و کمبود پروتامین بر عدم لقاح در موارد پس از ICSI)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زیست فناوری جانوری

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
رضوی شهناز (همکار طرح)
تولایی مرضیه (همکار طرح)
مردانی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: پس از آنوپلوئیدی، تراکم پیش رس کروموزومی (Premature Chromosomal Condensation: PCC) شایعترین علت عدم موفقیت لقاح پس از ICSI می باشد که این امر می تواند در اثر عدم فعال شدن اووسیت صورت بگیرد. یافته های اخیر نشان می دهد که آنومالی های کروماتین اسپرم (کمبود پروتامین) نیز در ایجاد PCC نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر هر یک از عوامل ذکر شده بر روی ایجاد PCC در اووسیت های لقاح نیافته حاصل از روش ICSI می باشد و همچنین مشخص گردد که این عوامل با یکدیگر و یا به طور مستقل باعث عدم موفقیت در لقاح می شوند.
روش ها: آنالیز پارامترهای اسپرمی (غلظت و تحرک اسپرم) بر روی بخشی از نمونه سیمن 86 بیمار کاندید ICSI انجام گرفت.بخش دیگر نمونه های سیمن با استفاده از گرادیان Pure Sperm برای انجام روش ICSI تهیه و باقیمانده نمونه شستشو شده برای ارزیابی مورفولوژی اسپرم (رنگ آمیزی پاپانیکولائو) و کمبود پروتامین (رنگ آمیزی کرومومایسین A3) استفاده شد. 16-18 ساعت پس از تزریق، اووسیت ها از لحاظ وجود یا عدم وجود پیش هسته ها بررسی شدند. سپس اووسیت های لقاح نیافته توسط ماده یونومایسین فعال شدند و در نهایت اووسیت های لقاح نیافته فعال شده به روش air-dried تثبیت و رنگ آمیزی شده و آنالیز گردیدند.
نتایج: بین درصد کمبود پروتامین اسپرم با درصد لقاح، درصد اسپرم های PCC ،Intact (دست نخورده) و مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم، ارتباط معنی داری دیده شد. همچنین در این مطالعه مشخص گردید که میزان لقاح و درصد PCC اسپرم، اسپرم های سالم و دست نخورده (Intact) در اووسیت های متافاز 2 تزریق شده و همچنین درصد مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم در دو گروه بیماران با CMA3 مثبت بیشتر و کمتر از 30 درصد دارای اختلاف معنی داری می باشند. در این مطالعه درصد تعداد اووسیت های متافاز II، اووسیت های لقاح یافته پس از فعال سازی مصنوعی و اسپرمهای NCD و PNCD در دو گروه CMA3 مثبت بیشتر و کمتر از 30 درصد اختلاف معنی داری نداشتند.
بحث: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بعد از شکست در فعال سازی تخمک، PCC از طریق کمبود پروتامین القا می شود که می توان بعنوان علت دوم شکست در لقاح پس از ICSI در نظر گرفت. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا کمبود پروتامین می تواند در مکانیسم عدم فعال سازی تخمک نقش داشته باشد.کلیدواژگان: تزریق داخل سیتوپلاسمی اووسیت، فعال نشدن اووسیت، کمبود پروتامین، فعال سازی مصنوعی، یونومایسین، تراکم زودرس کروموزومی، کرومومایسین A3

 
 
Title:

Effect of sperm chromatin structure on fertility (Volume 2: Differentiation between the effect of protamine deficiency and failed oocyte activation on fertilization post ICSI)Abstract:


Introduction: Sperm premature chromosomal condensation (PCC) and failed oocyte activation are considered to result in failed fertilization post intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Recent studies also suggested that sperm protamine deficiency may induce PCC. The aim of this study was to assess relation of failed oocyte activation and protamine deficiency on individuals with failed fertilization post ICSI and to indicate whether these factors result in fertilization failure, dependently or independently of each other.
Materials and M ethods: Metaphase II oocytes were obtained from 86 ICSI candidate, then oocytes were injected with processed semen samples. After oocyte insemination, the remaining of processed samples were used for evaluation of protamine deficiency (Chromomycin A3 staining) and sperm morphology (Papanicolaou staining).16-18 h post ICSI, oocytes were assessed for presence or absence of pronuclei and unfertilized oocytes were chemically activated by ionomycin. Finally failed fertilized chemically activated oocytes were also fixed and stained (Gimsa staining) for chromatin analysis.
Results: In this study percentage of fertilization was 59.94, which increase to 83.72% following chemical activation. The results of this study reveal a significant correlationbetween the percentage of protamine deficiency with percentage fertilization rate, PCC, intact sperm and abnormal sperm morphology.
By sub grouping the patients into low and high CMA3, the results reveal that percentage fertilization, intact sperm and PCC sperm were significantly different in the two subgroups.
Conclusion: The results of this study reveal that after failed oocyte activation, PCC induces through protamne deficiency may be considered as the second cause of failed fertilization post ICSI. However, it remains still unclear whether protamine deficiency may be involved in the mechanism of failed oocyte activation.Keyword(s): Failed oocyte activation, Protamine deficiency, ICSI, PCC, Ionomycin