برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار کروماتین اسپرم بر باروری (جلد اول: بررسی رابطه بین کمبود پروتامین با عملکرد آکروزوم، مرفولوژی اسپرم و میزان لقاح در زوج های بارور و نابارور)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زیست فناوری جانوری

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
رضوی شهناز (همکار طرح)
تولایی مرضیه (همکار طرح)
مردانی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:


هدف: عدم موفقیت در لقاح می تواند ناشی از فاکتورهای اسپرمی، اووسیتی و یا هر دو باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان پروتامین به عنوان یک فاکتور مهم در روند تراکم کروماتین اسپرم و بررسی رابطه آن با پارامترهای دیگر اسپرم مانند مورفولوژی و سلامت آکروزوم و همچنین با میزان لقاح پس از ICSI در افراد نابارور.
مواد و روش ها: نمونه های سمن از 114 زوج مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان با علل مختلف جمع آوری شد. بخشی از نمونه های سمن جهت آنالیز پارامترهای اسپرمی بر اساس معیار WHO وبخش اعظم آن جهت انجام IVF و ICSI آماده گردید. باقیمانده نمونه جهت ارزیابی رنگ آمیزی کرومومایسین، رنگ آمیزی پاپانیکولائو و تست ژلاتینولیز مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: از لحاظ آماری بین درصد اسپرم های CMA 3 مثبت با میزان لقاح در دو گروه بارور و نابارور رابطه معکوس معنی داری وجود دارد (بارور p=0.035 ,r=-0.287 نابارور p=0.005, r=-0.388). بین درصد اسپرم های CMA 3 مثبت با میانگین قطر هاله و درصد تشکیل هاله در گروه بارور رابطه معنی داری مشاهده شد (p=0.000) در صورتی که در گروه نابارور این رابطه معنی دار نبود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کمبود پروتامین و ناهنجاری های آکروزومی، هر دو با عدم موفقیت لقاح ارتباط دارند. میزان لقاح پایین در این اسپرم ها، احتمالا به دلیل سطح پایین SAOAF در این اسپرم ها می باشد. اسپرم با آکروزوم کوچک، با درصد و میزان قطر پایینی از هاله مواجه بوده، که این اسپرم ها احتمالا با کاهش میزان لقاح همراه است. کمبود پروتامین نیز یک اثر مهمی در پتانسیل میزان لقاح دارد.بنابراین پیشنهاد می شود، اگرچه این فرایند ها می توانند با هم ارتباط داشته باشند ولی هر کدام می توانند بطور مستقل از هم بر روی لقاح تاثیرگذار باشند. جهت تایید این نکته نیاز به مطالعاات بیشتری در این زمینه می باشد.کلیدواژگان: کمبود پروتامین، فعالیت آکروزین، مرفولوژی اسپرم، لقاح

 
 
Title:

Effect of sperm chromatin structure on fertility (Volume 1: Study of relationship between protamine deficiency with acrosin activity, sperm morphology and Fertilization rate in Fertil and infertile couples)Abstract:
BACKGROUND: Failed fertilization may contributed to different factors related to oocyte or/and sperm factors. The objective of this study was to evaluattion of protamin as an important factor in sperm chromatin condensation prosess, and it correlation with other sperm parameter such as morphology, acrosome integrity and also fertilization rate after ICSI in infertile individuals.
METHODS: Semen samples from 114 infertile couples at Isfahan Fertility and Infertility center were assessed during this study. Semen analysis was carried out according to WHO criteria. Protamine deficiency, sperm morphology and acrosin activity were assessed by Chromomycin A3 (CMA3) staining, and Papanicolaou staining (Strict criteria) and gelatinolysis test.
RESULTS: Percentage CMA3 positivity show a significant correlation with fertilization rate in two groups. In addition Percentage CMA3 positivity shows a significant correlation with mean halo diameter and halo formation rate in fertile group. However, no significant correlation was observed in infertile group.
CONCLUSIONS: The results of this study suggest that both protamine deficiency and acrosomal anomalies are related to failed fertilization. Thus lower fertilization in these sperm could likely be due to reduced level SAOAF in these sperm. Thus sperm with small acrosome, which is likely to have low percentage of halo and lower mean halo diameter, have lower fertilization potential. Protamine deficiency appears to have a more paramount affect on fertilization potential of a spermatozoon. Therefore, suggesting that even though these processes may be related to each other due to their co-occurrence, however, each one may affect fertilization process independent of the other one. To validate the latter point further experiment needs to be designed.


Keyword(s): Acrosin activity, Protamine deficiency, Fertilization, Sperm morphology