برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج زیبایی حاصل از جراحی حفظ پستان در مرکز بیماری های پستان طی سال های 80 الی 89 و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: جراحی حفظ پستان و متعاقب آن رادیوتراپی امروزه روش متداول و استاندارد جراحی سرطان پستان در مرحله 1 و 2 بوده و مطالعات زیادی نشان داده اند که بقای این بیماران تفاوتی با ماستکتومی ندارد. با وجود اینکه هدف از این نوع جراحی برداشتن کامل تومور با حاشیه سالم است، اما حفظ زیبایی یکی از اجزای جدایی ناپذیر در جراحی حفظ پستان بوده و توجه به آن ضروری به نظر می رسد. عوامل متعددی اعم از عوامل مرتبط با بیمار یا مرتبط با تومور و همچنین هر یک از مدالیته های درمانی سرطان پستان می توانند بر نتایج جراحی تاثیر بگذارند و شناخت این عوامل می تواند در بهبود نتایج تاثیرگذار باشد.
هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی نتایج زیبایی جراحی حفظ پستان و عوامل مرتبط با آن در مرکز بیماریهای پستان طراحی شد تا بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و توصیه های لازم به بهبود نتایج کمک کنیم
.
مواد و روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی روی بیمارانی که در مرکز بیماریهای پستان جراحی حفظ پستان شده و جهت پیگیری مراجعه کرده بودند، انجام شد. از پستان هر بیمار در سه جهت فتوگرافی بعمل آمده و برای سه نفر متخصص به طور جداگانه فرستاده شد ونمره زیبایی کل بر اساس پرسشنامه استاندارد چندگانه به نتیجه جراحی هر بیمار تعلق گرفت. اطلاعات مربوط به خصوصیات جمعیتی و بالینی نیز از پرونده بیماران استخراج شدند. سپس با آنالیز تک متغیره و رگرسیون چند متغیره ارتباط بین نمره کل با خصوصیات فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
.
یافته ها: در مجموع 103 بیمار وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران
46.8 سال و میانگین شاخص توده بدنی 28.1 محاسبه شد. در 74.7 درصد بیماران اندازه کاپ پستان C و D بود. میانگین نمره زیبایی بیماران 5.72 بدست آمد و 35.9% بیماران امتیاز در محدوده عالی و خوب، 35% متوسط و 29.1% بد را به خود اختصاص دادند. بدترین امتیاز مربوط به قرینگی ظاهر پستانها با امتیاز 1.01 از 2 بود.در آنالیز تک متغیره از میان عواملی چون سن، شاخص توده بدنی (BMI)، اندازه کاپ پستان، اندازه تومور، محل تومور، وضعیت غدد لنفاوی، نوع برش پستان و زیربغل، حجم بافت برداشته شده و سایر مشخصات درمانی بیمار، سه عامل BMI، حجم بافت برداشته شده و اندازه کاپ D با نمره کل زیبایی ارتباط معنی دار داشتند. در آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره از میان این سه عامل، رابطه BMI بالاتر (p=0.022) و اندازه کاپ (P=0.040) D با نمره زیبایی معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد نتایج متوسط بدست آمده در مرکز ما در اکثر موارد به دلیل عدم قرینگی در اندازه و شکل پستان بوده، برای بهبود نتایج توصیه به قرینه سازی پستان مقابل به طور همزمان یا دیررس می شود. اما فراگیری تکنیکهای جراحی انکوپلاستی پستان برای جراحان شاغل در مرکز بیماریهای پستان به بهبود نتایج کمک کرده و ضروری به نظر می رسد. پس از به دست آوردن حاشیه سالم در جراحی، توجه به برداشت حداقل بافت از پستان منجر به نتایج زیبایی بهتری خواهد شد. همچنین به بیمارانی که BMI بالاتر از نرمال و اندازه کاپ بزرگتر دارند باید خاطر نشان کرد که ممکن است نتایج درمانی کاملا مطلوب نباشند.کلیدواژگان: جراحی حفظ پستان، نتایج زیبایی، عوامل موثر

 
 
Title:

Evaluation of Cosmetic outcomes following Breast conserving Surgery and influencing factors in The Breast cancer Research CenterAbstract:

Background: Breast conservation surgery (BCS) and subsequent radiotherapy for is the conventional standard method for early stage breast cancer and many studies have shown that the survival of these patients is same as the mastectomy. Several factors, including factors related to patient or tumor and treatment modalities can affect the cosmetic results of BCS and recognition of these factors can be effective in improving results. The aim of this study was to evaluate the cosmetic results of Breast conserving surgery in Iranian Center for Breast Cancer (ICBC) and to determine factors impact on the final results.
Materials and Methods: Photograph were taken from 103 breast cancer patients submitted to breast conservation surgery with consequent radiotherapy and were followed-up in ICBC .Three different clinicians evaluated the cosmetic results based on multi-item score system. Demographic characteristics and clinical data were extracted from patient records. The univariate and multivariate regression analysis were used to evaluate the correlation between total cosmetic score and the patient, tumor and treatment factors.
Results: In total, 103 patients were enrolled. The Mean age of the patients was 46.8 years and the mean body mass index was 281. Thirty seven patients (35.9%) were classified as good-excellent, 36 as fair (35%) and 30 as bad results (29.1%). Symmetry of the breasts appear the worst rating with a score of 1.01 of 2. In the univariate analysis of factors such as age, body mass index (BMI), breast cup size, tumor size, tumor location, lymph node status, type of breast incision, the volume of tissue removed and adjuvant treatments, only BMI, volume of tissue removed and the cup size D had significant correlation with total cosmetic score. In multivariate analysis between these three factors, BMI (p=0.022) and cup size D (P=0.040) remained as significant factors for cosmetic results.
Conclusion: Both patient- and treatment-related factors place women at risk for poor esthetic outcomes after breast-conserving surgery. Oncoplastic and reconstructive options and symmetrization should be considered for those at a higher risk such as over-weighted patients and those with large cup size at the time of consultation.Keyword(s): breast conserving surgery, cosmetic results, risk factors