برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی (مطالعه موردی شرکت های زایشی مهندسی جهاددانشگاهی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: توسعه مدلهای کسب و کار در حوزه IT

پژوهشگران: 
ذوالفقاری عاطفه (مسئول طرح)
ضرابی وحید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این پژوهش به شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی (مطالعه موردی شرکت های زایشی مهندسی جهاددانشگاهی) پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه آمیخته است که در بخش کیفی پژوهش با مطالعه اسناد، بانک های اطلاعاتی و مقالات در مورد شرکت های زایشی مدل اولیه آن شکل گرفته است و بر اساس یافته های حاصل از شانزده عدد مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی و موسسان و مدیران شرکت های زایشی جهاددانشگاهی و تحلیل داده های مصاحبه، عوامل اثرگذار شامل عوامل فردی و سازمانی و محیطی شناسایی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که که عوامل محیطی بر عوامل فردی و به نسبتی کمتر بر عوامل سازمانی تاثیر دارند، عوامل فردی بر عوامل سازمانی اثر می گذارند و عوامل سازمانی به طور مستقیم بر رشد شرکت های زایشی مهندسی جهاددانشگاهی، موثر هستند. عوامل فردی در این پژوهش به ترتیب شامل ابعاد: 1- ویژگی های شخصیتی کارآفرین (انگیزه- اعتماد به نفس- توفیق طلبی- خلاقیت - خوداتکایی- مخاطره پذیری) و 2- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرین (تخصص- تجربه کاری- تحصیلات) است و عوامل سازمانی شامل ابعاد: 1- ساختار سازمانی، 2- تیم های کاری، 3- برنامه کسب و کار و 4- تحقیق و توسعه است و عوامل محیطی شامل ابعاد: 1- مراکز رشد (آموزش در مرکز رشد- راهنمایی و مشاوره در مرکز رشد- فراهم کردن مکان- ارزیابی در مرکز رشد و جذب حمایت مادی و معنوی)، 2- موقعیت جغرافیایی (نزدیکی به شهرهای بزرگ - نزدیکی به سازمان مادر- نزدیکی به مرکز رشد- نزدیکی به شهرک های صنعتی)، 3- نهادهای حمایتی (سازمان مادر- حقوقی و قانونی- مالی (بانک- خانواده و دوستان- سرمایه گذاران مخاطره پذیر))، 4- شبکه سازی (شبکه سازی با سازمان مادر- -شبکه سازی با مشتریان- شبکه سازی با تولیدکنندگان- شبکه سازی با شرکت های همکار)، 5- بازار (رقبا- حجم بازار) و 6- دسترسی به فناوری (قیمت فناوری - انتقال فناوری) هستند.کلیدواژگان: شرکت زایشی دانشگاهی، رشد، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی

 
 
Title:

Identifying Influencing Factors on the Growth of Academic Spin-offs (Case Study: Jahad Daneshgahi Engineering Spin-Offs)Abstract:

This research has been identified the influencing factors on the growth of academic spin-offs. (Case study: civil ACECR spin-off). This study mixed qualitative and quantitative research methods. In qualitative part of this research by study documents and information resources and spin-off articles the first conceptual model has been created, then based on the sixteen in depth interview by academic experts, founders and managers of the ACECR spin-offs then by analysis data the influencing factors have been identified and have been accepted. These factors have been classified into three major categories including environmental, personal and organizational variables. The results show that organizational factors have a direct impact on growth of spin-offs and personal and environmental factors indirectly affect the growth of ACECR spin-off companies. Environmental factors effect on individual factors and have less impact on organizational factors then, individual factors influence on organizational factors and organizational factors directly effect on the growth. The study also classified the dimensions of these factors In terms of influencing rate. Dimensions of individual factors in this study were: 1-personality characteristics: (motivation, self-confidence, need for achievement, self-efficacy construct, independent, risk-taking) and demographic characteristics: (experience- education- Professional), Dimensions of organizational factors were: 1- structure 2- Team working 3- Business plan 4- Research and development (R&D) and Dimensions of environmental factors were: 1- Incubators (Special education- Guidance and counseling- Prepare place- Periodic evaluation- Material and spiritual support) 2- Geographic location (nearby major Cities - nearby incubators - nearby parent company- nearby industrial location) 3- Supportive institutions (parent company- Legal institutions- Financial institutions (banks-family and friends- venture capitals)) 4- Networking (Networking with parent company- Networking with customers- Networking with supplier- Networking With spin offs) 5- market (Competitors- size of market) 6- Access to technology (price of technology- technology transfer).Keyword(s): academic spin-off, growth, individual factors, organizational factors, environmental factors