برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و شناسایی مسائل و چالشهای آموزش و پرورش (تدوین مبانی و چارچوب علمی پژوهش برای تنظیم شبکه برنامه گروه مطالعات آموزش و پرورش)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگران: 
مرادی اسداله (مسئول طرح)
حیدری حسین (همکار طرح)
وجدانی فاطمه (همکار طرح)
دستا مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

امروزه، آموزش و پرورش به خاطر پیچیده تر شدن و سرعت بالای تغییرات، ضرورت تربیت نیروی انسانی برای بر عهده گرفتن نقشهای مختلف در جامعه و پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده آن، اهمیتی مضاعف و روز افزون یافته است. ولی نظام آموزشی کشور با توجه به نارسایی های درونی و محیطی نتوانسته است رسالت اصلی خود در ارتباط با توسعه و شکوفایی ملی را ایفا نماید. به طوری که حتی در برخی مواقع در شکل گیری و نهادینه شدن برخی ارزشهای ضد توسعه نقش اساسی داشته است تا جایی که از طرف برخی اندیشمندان اجتماعی به عنوان یکی از عوامل عقب ماندگی مطرح شده است. در همین راستا تلاش شد تا در گام اول مهمترین آسیبها و مسائل آموزش و پرورش احصاء و با توجه به مشکلات اساسی در این حوزه، محورها و موضوعاتی که می تواند گروه مطالعات آموزش و پرورش بر آنها تمرکز نماید مشخص شود. در این راه از روشهای مطالعه اسنادی، مصاحبه و پانل استفاده شد.
ابتدا مسائل آموزش و پرورش به دو بخش مسائل و آسیبهای درونی و بیرونی تقسیم شد. هر چند با توجه به هدف پژوهش، بر روی مسائل و آسیبهای درونی بیشتر از عوامل بیرونی تمرکز گردید. ولی به دلیل اهمیت و تاثیر عوامل برون سیستمی بر نظام آموزشی، با اتخاذ رویکردی نظام گرا، در حد مقتضی تلاش شد تا مشکلات برون سیستمی نظام آموزشی نیز مورد قرار گیرد. جهت افزایش دقت و ظرافت در تعیین نقاط آسیب زا، کاستی ها و آسیب های درونی در قالب هفت خرده نظام زیرنظام مدیریت، برنامه ریزی راهبردی و نظارت، زیرنظام پژوهش و ارزشیابی، زیرنظام برنامه ریزی درسی، زیر نظام منابع انسانی، زیر نظام منابع مالی، زیر نظام فضا و تجهیزات آموزشی و ساختار کلی آموزش و پرورش طبقه بندی گشت و در نهایت با توجه به نتایج پژوهش محورها و موضوعات اصلی شبکه برنامه با محوریت آینده پژوهی به قرار زیر تعیین شد: بررسی و تحلیل اهداف آموزش و پرورش و ارائه راهبردهای اصلاحی برای آینده، مبانی انسان شناسی تعلیم و تربیت موجود، انتقادات و اصلاحات پیشنهادی برای آینده مطلوب، آسیب شناسی فرهنگ غربی در ایران: پیامدها، چشم انداز اصلاحات آموزش و پرورش، چشم انداز تربیت دینی در ایران: بررسی وضعیت موجود، چالشها و راهکارهای اصلاحی و بررسی و تبیین نقش و جایگاه معلم در آینده آموزش و پرورش.کلیدواژگان: آموزش و پرورش، آسیبها و مسائل، اسناد بالادستی، آینده پژوهی، شبکه برنامه

 
 
Title:

Analysis and Identify Of Problems and challenges in educationAbstract:

Today, due to rapid changes in education it seems of higher importance to train human force in a way that it can meet the growing various and complex needs of the society. However, in Iran Educational system not only fails to shoulder its major responsibility regarding to national development and prosperity, it also appears, according to a social scholar, one of the reasons for its deterioration.
This is the motive to do the present research aiming at the pathology of our educational system. To find out hindrances and problems, we use the mathods of documentary study, interview, and panel.
First, we will consider the problems in categories of external and internal issues. Though our main focuse is internal issues, due to the importance of the external ones, they will also be considered in a systemic approach. Then, to increase the accuracy and precision in determining the system’s points of weakness and deterioration, internal deficiencies and weaknesses were grouped relating to seven subsystems of management, strategic planning, and supervision; research and evalation; curriculum; financial resources; place and educational facilities; and the general structure of the educational system. Finally, based on the findings of the research, the main axises and trends of the program network was determined in Futures Study orientation, as follows: Analysis of education aims to provide reformation strategies for the future, The foundations of the anthropology in education, Criticism and reform suggestions for improve of desired future, Pathology of Western culture in Iran: outcomes, prospect for reform, Prospect of religious education in Iran: current situation, challenges and reform strategies and; Analysis and explain of role and station of teacher in future education.Keyword(s): education, problems and issues, upstream documents, Future Study, program network