برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه اثر همکشتی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با سلولهای سرتولی مشتق از موش بالغ و نابالغگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی (SSCs) تنها گروه از سلولهای بنیادی بالغ هستند که قابلیت انتقال اطلاعات ژنتیکی به نسل بعد را دارند و تاکنون اثر سن سلولهای غذا دهنده در حمایت از رشد و تکثیر آنها موضوعی قابل بحث است .این مطالعه به منظور مقایسه اثر هم کشتی سلولهای سرتولی مشتق از موش بالغ و نابالغ با سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی صورت گرفته است.SSCs از موش نابالغ جدا شده و کشت شدند و سپس روی سلولهای سرتولی مشتق از موش بالغ و موش نابالغ و روی سلولهایSTO ، منتقل شدند. پس از 5 روز ویژگیهای کلونیها بررسی شد از رنگ آمیزی ایمونوفلوئورسنت جهت بررسی کیفی بیان مارکرها استفاده شد. و از تست پیوند جهت اطمینان از بنیادی بودن سلولها استفاده شد. این سلولها 10 روز پس از کشت به مدل عقیم پیوند شده و توانستند به محل غشای پایه لوله های منی ساز مهاجرت کنند. نتایج نشان میدهند که 5 روز پس از انتقال کلونیها روی لایه های غذا دهنده مساحت کلونیها ، تعداد آنها و تعداد سلولهای موجود در هر کلونی به نحو معنی داری در گروه سلولهای سرتولی مشتق از موش نابالغ بیشتر بود، نتایج فلوسایتومتری نشان میدهد که تعداد سلولهایa6-Integrin مثبت روی سلولهای سرتولی مشتق از موش نابالغ به نحو معنی داری بیشتر بود .همچنین افزایش معنی داری در تعداد سلولهای b1-Integrin مثبت روی سلولهای سرتولی مشتق از موش نابالغ نسبت به سلولهای منتقل شده روی سلولهای سرتولی مشتق از موش بالغ و سلولهای روی STO دیده شد. بر اساس نتایج فوق تعداد SSCs روی لایه غذا دهنده سلولهای سرتولی مشتق از موش نابالغ نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود، که ممکن است مربوط به تفاوت سلولهای سرتولی مشتق از موش نابالغ و بالغ در ایجاد کنام مناسب برای SSCs باشدکلیدواژگان: سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی، پیوند، لایه های غذا دهنده، سلولهای زاینده، سلولهای سرتولی

 
 
Title:

Comparison of Mouse spermatogonial stem cells Co-culture with mature and immature derived mouse Sertoli cells in vitroAbstract:

Spermatogonial stem cells (SSCs) are unique population of adult stem cells in mammalian testes. However, age effect of feeder cells has been remained a controversial issue. This study was initiated to compare Sertoli cells derived from neonatal and adult mice to examine age effect of Sertoli cells in the maintanance of mouse SSCs in vitro. SSCs were isolated and culture in vitro and then transferred to Setoli cells from neonatal and adult mice and STO. After 5 days, colony properties were measured. Immunostaining was used to detect expression of spermatogonial markers, Transplantation assay was used to confirm the stemness of spermatogonial cells additionaly. Immunostaining analysis showed that our culture system contained SSC colonies in addition, these stem cells were functional Results showed the area of colonies and the number of colonies and number of cells pre each colon was significantly higher on neonatal Sertoli cells Based on our results, the number of SSCs was higher in co-culture with neonatal Sertoli cells. It could be referred to difference in microenvironments that neonatal and adult Sertoli cells provide for in vitro culture of SSCs.Keyword(s): spermatogonial stem cell, transplantation, feeder layer, Sertoli cell, germcells