برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برهمکنش و انحلال مایسلی داروی ضدالتهاب دیکلوفناک با ماده فعال سطحی ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB): مطالعه الکتروشیمیائی و اسپکتروسکوپیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: کروماتوگرافی و تکنیکهای جداسازی

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)
قشلاقی نادر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در این طرح تحقیقاتی برهمکنش و انحلال داروی ضد التهاب و درد دیکلوفناک با سورفکتانت کاتیونی، ستیل تری متیل آمونیوم بروماید (CTAB)، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. اثر مایسلهای کاتیونی در انحلال داروی دیکلوفناک در محلولهای آبی-مایسلی تحت شرایط؛ pH=6.8 و دمای 29 درجه سانتی گراد با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری مطالعه گردید. اتصال دیکلوفناک به CTAB و مایسلهای سورفکتانت در طیفهای حاصل از مطالعه اسپکتروفوتومتری همراه با یک شیفت به سمت راست در طیف جذبی داروی دیکلوفناک است. انحلال داروی دیکلوفناک با افزایش غلظت سورفکتانت افزایش دارد که خود در نتیجه اتصال و پیوند شدن دارو با مولکولهای سورفکتانت و ایجاد مایسل ترکیبی با سورفکتانت است. با استفاده از مدل شبه فازی ضرایب توزیع دارو (Kx) ما بین فازهای آبی و مایسلی محاسبه گردیدند و مقادیر ثابتهای اتصال نیز بدست آمدند. مقادیر این ثابتها با افزایش غلظت دیکلوفناک افزایش نشان می دهند. در نهایت مقادیر انرژیهای گیبس اتصال و توزیع دیکلوفناک در میان دو فاز محاسبه گردیدند.کلیدواژگان: دیکلوفناک، سورفکتانت، انحلال مایسلی، ثابت پیوندی، ضریب توزیع، انحلال دارو

 
 
Title:

INTERACTION AND MICELLAR SOLUBILIZATION OF DICLOFENAC WITH CETYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE: A SPECTROPHOTOMETRIC STUDYAbstract:

In this study, the interaction of diclofenac (Dic) with cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) was investigated. The effect of cationic micelles on solubilization of diclofenac in aqueous micellar solution was studied at pH 6.8, 29oC and various drug concentrations. The binding of diclofenac to CTAB micelles was accompanied by a batochromic shift in the drug absorption spectra. The solubility of diclofenac increased with increasing surfactant concentration as a consequence of the association between the drug and micelles. From the results, the binding constants Kb, was obtained. By using the pseudo-phase model, the partition coefficient between the bulk water and CTAB micelles, Kx, and the Gibbs energy of binding were calculated. The value of binding constant and partition coefficient are increased by increasing of diclofenac concentration.Keyword(s): Sodium diclofenac, Cetyltrimethylammonium bromide, Micellar solubilization, Binding constant, Partition coefficient, Surfactants, Micelles