برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرهنگ تفکر در کلاس های مدارس ابتدایی دولتی و رابطه آن با گرایش های فکری معلمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
صداقت مریم (مسئول طرح)
حجازی الهه (همکار طرح)
حسن آبادی حمیدرضا (همکار طرح)
نظری بوژانی بهروز (همکار طرح)
محمدی راحله (همکار طرح)
رحمانی سوده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

پرورش دانش آموزان خردورزی که بتوانند مستقلانه بیندیشند و مسائل زندگی خود را حل کنند از اولویت های نظام های آموزشی است از این رو الگوهای آموزشی متفاوتی در زمینه آموزش تفکر ارائه شده است. فرهنگ سازی برای تفکر الگویی است مبتنی بر نظریه گرایش به تفکراست. این نظریه اندیشیدن را حاصل توانایی، مهارت، حساسیت، ارزشمندی و نگرش مثبت نسبت به تفکر می داند. برای آموزش تفکر به دانش آموزان باید محیطی را بوجود آورد که تفکر در تمامی مولفه های آن جریان داشته و ارزشمند شمرده شود.
هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود فرهنگ تفکر در کلاس های درس مدارس ابتدایی دولتی به منظور فراهم آوردن زمینه بهبود گرایش به فکر کردن در دانش آموزان بوده است. جامعه آماری کلاس های سوم، چهارم و پنجم مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران، با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 52 مدرسه انتخاب شد. در هر مدرسه یک کلاس مورد مشاهده قرار گرفت. 209 معلم شامل 138معلم زن و 24 معلم مرد به پرسش نامه های نیاز به شناخت 18 سوالی و همچنین330 دانش آموز دختر و 326 دانش آموز پسر به نسخه کودکان نه سوالی نیاز به شناخت پاسخ دادند
.
تحلیل عاملی اکتشافی وجود یک مدل اندازه گیری تک عاملی را نشان داد. این عامل که در تحلیل عاملی تاییدی نیز تصدیق شد نیاز به شناخت است. نتایج نشان دادند که از میان مولفه های فرهنگ تفکر در کلاس درس کمترین فراوانی به ترتیب مربوط به "بوجود آوردن فضای فیزیکی مناسب برای اندیشیدن" و " استفاده از روال های تفکر" است. از سوی دیگر مقدار به جز الگودهی تفکر، میانگین مشاهده شده در تمام مولفه ها از نمره متوسط مقیاس کمتر می باشد. گرایش به تفکر معلمان نیز در حد متوسط بوده و بین هیچ کدام از اجزای فرهنگ تفکر در کلاس و نیاز به شناخت معلمان رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این بین گرایش به تفکر معلمان و دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد
.کلیدواژگان: فرهنگ تفکر، گرایش های فکری، کلاس درس

 
 
Title:

Culture of Thinking in Public Primary School and it’s Relation to Teacher’s Thinking DispositionsAbstract:

Developing students can think independently and solve their daily problems is a priority for educational systems. Hence, different models have been presented in the field of teaching thinking. Enculturation is a model on the basis of thinking dispositions theory. Thinking is the result of interactions between thinking abilities, skills, and sensitivity, worthy and positive attitude in this theory. To teach thinking to students it is a necessity to create an environment in where current thinking in all its components is considered valuable.
The objective of this study was to identify the status of classroom culture of thinking in public elementary schools. In this regards 52 classrooms were selected through random cluster sampling and in each school one class was observed. On the other hand all students and teachers of selected classes answered to questionnaires. 209 teachers and 656 students answered to 18 and 9 item need for cognition scale respectedly.
Explanatory factor analysis showed a one factor measurement model which confirmed by confirmatory factor analysis. This factor was need to cognition.
The result showed that among culture of thinking components, “physical environment for thinking” and “thinking routines” are less frequent. On the other hand all components mean are less than scale mean except modeling thinking.
Teachers’ disposition to thinking score is at the average level. There is no significant relation between thinking culture components and teachers’ need for cognition. In addition no significant correlation between teachers and students disposition to thinking was observed.Keyword(s): Culture of thinking, thinking dispositions, classroom