برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در زمینه طلاق در طول سال های 1388-1378گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان البرز 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اسماعیل زاده علی اصغر (مسئول طرح)
سلطانی مهدی (همکار طرح)
فیضی ایرج (همکار طرح)
نوفرستی اعظم (همکار طرح)
معین الغربایی فاطمه (همکار طرح)
اناری آسیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1392 پاییز

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف: مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد لذا دستیابی به اطلاعاتی در این زمینه بسیار مشکل و در شرایطی هم غیرممکن خواهد بود. ارتباط دو فرد، فضایی خاص و منحصربفرد است که عناصر اساسی آن ذهنی و کیفی اند. پژوهش های زیادی برای یافتن مهم ترین عوامل موثر بر طلاق، انجام شده اما به نتایج متفاوتی دست یافته اند. هدف پژوهش حاضر آن است تا با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مجموعه ای از عوامل موثر بر طلاق را ارایه نماید. برای دستیابی به این هدف، مطالعات انجام شده در مورد عوامل تاثیرگذار بر طلاق گردآوری و بررسی شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ضمن جمع بندی دیدگاه های مختلف در مورد طلاق به تدوین نظریه ای ترکیبی مبادرت شود.
روش شناسی: در این تحقیق، تمامی مطالعات مربوط به عوامل موثر در طلاق، فارغ از کیفیت این مطالعات گردآوری و در نهایت 23 مطالعه برای ورود به "مرور سیتماتیک" پذیرفته شدند. در ادامه، فرضیات هر یک از این پژوهش ها استخراج گردیدند. سپس مولفه ها و اجزای مطالعات 169 فرضیه استخراج شده و علامت گذاری شدند. مجموع حجم نمونه در آثار بررسی شده، جمعیتی بالغ بر
577.957 نفر از زوجین مطلقه، متقاضی طلاق و زوجین عادی را تشکیل دادند که می تواند باعث اعتبار هر چه بیشتر نتایج مطالعه حاضر باشد.
یافته ها: در بررسی مباحث نظری پژوهش ها، پدیده طلاق در مبحث آسیب شناسی اجتماعی قرار می گیرد. فقر شدید مطالعات با رویکرد "بین رشته ای"، ضعف در استفاده از روش های "کیفی" و "ژرفانگر"، استفاده کم از آزمون های آماری پیشرفته، ضعف شدید در استفاده از طرح های آزمایشی و ابزارهای استاندارد، استفاده بسیار کم از مدل های نظری؛ از جمله ضعف های مطالعات در حوزه طلاق بودند. استفاده از نظریه های همسان همسری، مبادله، شبکه و قشربندی اجتماعی؛ ویژگی مشترک -تقریبا- تمام مطالعات انجام شده در زمینه طلاق در ایران بوده است. ویژگی منحصربفرد مطالعه حاضر، شناسایی مدل های استفاده شده در مطالعات مربوط به طلاق و ارائه یک "تئوری ترکیبی" می باشد.کلیدواژگان: طلاق، عوامل تاثیرگذار بر طلاق، فراتحلیل، مرور سیستماتیک

 
 
Title:

A Meta-Analysis of Research Studies on divorce between 1999-2009Abstract:

The most complex relationship, the relationship that exists between a husband and wife (Couple) on this very difficult to achieve and therefore it will be impossible in the circumstances. Between two individuals, a specific space essential elements that are subjective and qualitative. A lot of research to find the most important factors of divorce, but they do have different results. The purpose of this study is to systematically review the method, a set of factors affecting divorce century. In the present study we have tried to summarize the different views on divorce is to develop a theory of joint compound.
Methodology: In this study, all study factors related to divorce, and the gathering of 23 to enter the "Systematic Review" were accepted. Assumptions of each study were extracted. Then the components and parts of 169 studies were extracted and hypotheses were marked. Total sample size of the study population over 577.957 people in the couple divorced, the divorce and the couple formed the ordinary that could cause results to be valid any more.
Results: In theoretical studies, the phenomenon of social pathology is the topic of divorce. With the approach of extreme poverty "interdisciplinary" weak methods "qualitative" and "depth" low use of advanced statistical tests, pilot projects and weakness in the use of standard tools, use very little of the model theoretical, Among the weaknesses in the area of divorce. Using the same theory of wife swapping, network and social stratification; common feature - almost - all of the studies in the field of divorce in Iran. A unique feature of this study is to identify the model used in the study of divorce and provide a "Hybrid Theory" is.Keyword(s): divorce, Factors affecting of divorce, Meta-Analysis, Systematic Review