برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مخاطبان شبکه های ماهواره ای: تحلیلی- نظریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی مطالعات فرهنگی

پژوهشگران: 
رضایی محمد (مسئول طرح)
برفر سیدمحمد (همکار طرح)
زاهدی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 

Consumption of television Programs, in general, and satellite TV programs, in particular, is a Process that determined in different variables. These variables, upon the different cultural, Social and economic conditions, can vary. In daily life, people are recruited in the process of decoding, to obtain the messages.
The aim of this research is access to a model to illustrate the use of satellites TV in Iran. This research, is consisted of theories such as ‘cultural appropriation’ and ‘tactical allocations’ by Rogers, the concept of ‘underlying’ by Appadurai, theory of Laclau and Mouffe and the model of Consumption and lifestyle by Bourdieu.
According to the results of this research, Unequal relations in The global media landscape, Cultural organization based on government guidance, state media system (media in no differences), Diverse and conflicting demands in Iranian daily life, are the most effective variables in Iran cultural appropriation.
On the one hand, the Individual properties, such as economic and cultural properties, and of course, in the situation of Iran the religious property, organize the Individual consumer behavior.
Thus, the researches that observe the satellite consumption in Iran, must - relying on these concepts- provide the experimental data required.


 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

مصرف برنامه های تلویزیونی به طور عام و ماهواره ای به طور خاص، عملی است که در متنی از متغیرهای مختلف به نحوی چندجانبه تعیین می شود. این متغیرها که بسته به فضاهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مختلف می تواند متفاوت باشد؛ در متن زندگی روزمره مردم به هنگام رمزگشایی ها، به خدمت گرفته می شوند تا عمل دریافت پیام صورت گیرد. دسترسی به مدلی برای توضیح مصرف ماهواره در ایران، موضوع بررسی نظری این تحقیق بوده و این تلاش نظری مبتنی بر مفاهیم و نظریاتی از جمله مفاهیم «تخصیص فرهنگی» و «تاکتیک های تخصیصی» روگرز، مفهوم «میان زمینه ای بودن» آپادورای، نظریه لکلائو و موفه و مدل مصرف و سبک زندگی بوردیو شکل گرفته است.
با توجه به نتایج تحقیق، می توان مناسبات نابرابر در فضای رسانه ای جهانی، نظام فرهنگی ارشادی دولت محور، نظام رسانه ای دولتی (یک دستی رسانه ای) و مطالبات متکثر و متعارض در زندگی روزمره ایرانی را از مهم ترین متغیرهای کلان موثر بر نوع تخصیص فرهنگی در ایران دانست. همچنین، سرمایه های فردی مانند سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و از همه مهم تر در شرایط ایران، سرمایه مذهبی و سرمایه سیاسی بخشی از شرایط وجودی اند که کردار مصرفی فرد را سامان می دهد. بنابراین، تحقیقاتی که ناظر بر مصرف ماهواره در ایران هستند باید با تکیه بر این مفاهیم، داده های تجربی لازم را فراهم سازند
.کلیدواژگان: تلویزیون های ماهواره ای، تخصیص فرهنگی، روگرز، لکلائو و موفه، مصرف ماهواره

 
 
Title:

Satellite TV Audience: An Analytic- Theoretical ApproachAbstract:

Keyword(s): satellite TV, cultural appropriation, Rogers, Laclau and Mouffe, satellite consumption