برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهر کرمانشاه (CDS)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
بادکو بهروز (مسئول طرح)
آزادی سیامک (همکار طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)
نجفی پری (همکار طرح)
شریعتمداری محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

کرمانشاه با دارا بودن آب و هوایی چهار فصل و مزیت های فراوان در حوزه گردشگری (آثار ثبت شده ملی و بین المللی) یکی از مستعدترین مناطق کشور بمنظور توسعه گردشگری است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه ای پایدار و همه جانبه در این حوزه مستلزم نگاهی جامع و راهبردی و همچنین ملحوظ نمودن سایر عوامل موثر در توسعه این مناطق خواهد بود. هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری استان کرمانشاه بمنظور تبیین جایگاه آن در استراتژی توسعه شهر (CDS) کرمانشاه می باشد. روش تحقیق بکار برده شده در پژوهش، تلفیقی از مطالعه کیفی و کمی است. در روش کمی، تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.
بخش کیفی نیز بر اساس انجام مصاحبه های عمیق به منظور استخراج دیدگاه صاحبنظران در حوزه های مختلف گردشگری می باشد
.
به منظور جمع آوری اطلاعات نیز از روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. ضمنا در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات بمنظور بررسی آثار محیط خارجی استان برای شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی که در ارتباط با توسعه گردشگری با آن مواجه است و همچنین سنجش محیط داخلی استان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی مورد استفاده قرار گرفته و بمنظور تدوین استراتژی های چهارگانه نیز از مدل
SWOT استفاده شده است. در ادامه طی دو مرحله، اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و نیز شناسایی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از حوزه های گردشگری روش سلسله مراتبی AHP بکار گرفته شده و در پایان جهت اولویت بندی استراتژی های تعیین شده، ماتریس QSPM بکار گرفته شده است.
نتایج نشان می دهد 15 استراتژی برتر (از مجموع 56 استراتژی تدوین شده) توسعه گردشگری استان کرمانشاه، در سه حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی و اکوتوریسم قرار دارد. ضمنا در میان حوزه های 12 گانه گردشگری، چهار حوزه آن در گروه استراتژی های رشد و توسعه، پنج حوزه آن در گروه استراتژی های تثبیت و بهبود وضعیت موجود و سه حوزه آن در گروه استراتژی های دفاعی قرار دارند
.کلیدواژگان: استراتژی، گردشگری، CDS ،SWOT ،AHP

 
 
Title:

Development strategies in tourism sector of Kermanshah Province in order to define its position in city development strategy (CDS) of KermanshahAbstract:

Enjoying 4-season climate and plenty of advantages regarding tourism (National and international Registered Historical Places) Kermanshah is a region with great potentials and capacities in Iran for developing its tourism. On the other hand for achieving sustainable and comprehensive development in this field, it requires a comprehensive and strategic viewpoint and considering all the other determinant factors. The main aim of this study is providing a strategic evaluation and offering optimum strategies in tourism sector of Kermanshah Province in order to define its position in city development strategy (CDS) of Kermanshah. Theoretical framework of this study is a combination of qualitative and quantitative study. In Quantitative method the study is operational regarding its aim and is descriptive – analytic regarding its method. Qualitative section is based on in -depth interviews in order to extract important and determinant ideas in the field of tourism.
In order to gather data, document and library analyses, questionnaire and interview have been utilized. Meanwhile Evaluation Matrices for internal and external factors are used for analyzing data to evaluate external effect of Province and identify threat sand opportunities related to tourism development, and also evaluation of internal environment of Kermanshah Province for identifying its defects and strengths. SWOT model is used in order to define 4 strategies. Continuously, during 2 phases, in order to prioritize internal and external factors, and also identifying and defining relative importance of each of them in tourism sector, AHP hierarchic approach has been used. Finally QSPM Matrix is used in order to prioritize defined strategies.
The Results reveal that 15 superior strategies (from 56 defined strategies) of tourism development of this Province are categorized in three main groups namely, Historical Tourism Category, Cultural Tourism Category and Eco - Tourism category. Meanwhile among 12 different fields of tourism, 4 fields belong to strategies of Growth and Development Group, 5 fields belong to strategies of Improvement of Current Situation group and 3 more fields are related to defensive strategies.Keyword(s): strategy, tourism, CDS, SWOT, AHP