برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جامعه شناسانه اهدای اعضا در افراد مرگ مغزی شدهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
کریمی مرتضی (همکار طرح)
نبوی سیدحسین (همکار طرح)
توکلی محمد (همکار طرح)
شریعتی سارا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

پیشرفت دانش پزشکی باعث شده است تا پیش بینی زمان رخ داد مرگ در مورد برخی بیماران ممکن گردد. از سوی دیگر این دانش پیشرفته و فنون وابسته به آن به پزشکان اجازه داده است تا در برخی موارد افراد را تا زمانی که به لحاظ پزشکی مناسب می دانند زنده نگه دارند. این اختیارات نوین انسانی باعث به وجود آمدن مسایل جدیدی، از جمله مساله اهدای اعضا از افراد مرگ مغزی شده است. افراد پس از گرفتن عضو جدید با تغییری اساسی در هویت خود مواجه شده و هویت جدید خود را باید بر اساس عضو جدید و شرایط اجتماعی منبعث از این جریان بازسازی کنند. خویشاوندان اهداکننده نیز که عضو عزیز از دست رفته خویش را در حال تپیدن در بدن دیگری می بینند با مسایل جدیدی روبرو می شوند. همچنین روابط جدید اجتماعی میان افراد مشارکت کننده در این جریان به وجود می آید. ما در این تحقیق می خواهیم بدانیم افراد مختلف (گیرندگان عضو، خانواده دهنده عضو، پزشکان و ... ) چگونه با مساله پیوند از افراد مرگ مغزی روبرو می شوند، چگونه رفتارهای موافق یا مخالف خود را معنادار می کنند، از چه الگوهای رفتاری و منابع هنجاربخشی استفاده می کنند، و در این راه با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند. برای رسیدن به این منظور در این تحقیق از یکی از روشهای کیفی (نظریه میدانی) استفاده خواهد شد.کلیدواژگان: مرگ مغزی، اهدا و پیوند عضو، بدن، داغ اجتماعی، پزشکی شدن حیات، هویت شخصی، استبداد هدیه

 
 
Title:

The Socio Logical Study of Organ Donation from Brain Death PersonsAbstract:

The high speed increase of innovation in the field of medicine makes possible diagnose the exact moment of death in some cases. On the other hand, this lets physicians keep alive some patients until they want. This new opportunity and humanistic authority lead to new issues including transplantation organs from brain death persons. Recipients face the huge changes in personal identity, and they have to reshape their new identity based on new guest organ and its social consequences. Dead Donor’s relatives, also, seeing their dear’s organ in the body of someone else, must deal with new predicaments. Moreover, new social relations are created between involved persons in this process. In this research we tried to know how these people (recipients, donor relatives, doctors …) deal with transplantation from brain death individuals, how they make meaningful their behavior, what patterns and normative references they use, and what predicaments exist in front of them. For answering these questions, we used a one of the qualitative methods, namely Grounded Theory.Keyword(s): Brain death, organ donation and transplantation, body, social stigma, medicalization of life, personal identity, The Tyranny of the Gift