برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

معرفی و بررسی خواص LI -ایده الهای مثبت و شرکت پذیر در جبرهای ایجابی مشبکهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
مختاری سجاد (مسئول طرح)
موسوی سیداحمد (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)
کردی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

منطق چند ارزشی، به عنوان تعمیمی از منطق کلاسیک است که همواره به عنوان یک دستورالعمل ضروری در منطق غیر کلاسیک بکار می رود. بمنظور تحقیق در سیستم منطق چند ارزشی که ارزش گزاره ای آن در یک مشبکه داده شده است، مفهوم جبرهای ایجابی مشبکه توسط Xu ارائه شد. در یک جبر ایجابی مشبکه، فیلترها زیرساختارهای مهمی هستند. مفهوم فیلترهای ایجابی مثبت و فیلترهای شرکت پذیر در جبرهای ایجابی مشبکه را Jun معرفی کرد و برخی از خصوصیات آنها را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق به عنوان توسیعی از فیلترهای ایجابی مثبت و فیلترهای شرکت پذیر در جبرهای ایجابی مشبکه، مفهوم -LI ایده آل ایجابی مثبت و -LI ایده آل شرکت پذیر را در جبرهای ایجابی مشبکه تعریف می کنیم و به بررسی برخی از خواص آن می پردازیم.کلیدواژگان: جبر ایجابی مشبکه، فیلتر،-LI ایده آل

 
 
Title:

Introduction and study of some properties of the positive and associative LI-ideals of lattice implication algebrasAbstract:

Multi-valued logic which is an extension of classical logic, always is used as a non-classical logic in the necessary instructions. To study in a multi-valued logic system which its value proposition is given in a lattice, Xu introduced the Lattice Implicative Algebra. In a lattice implicative algebra, filters are the important substructures. The positive implicative filters and associative filters in a lattice implicative algebra were introduced by Jun and he studied some of their properties. In this research, the positive implicative LI-ideals and associative LI-ideals are introduced as a generalization of positive implicative filters and associative filters in a lattice implicative algebra. Also, we studied some of their properties in this research.Keyword(s): Lattice Implicative Algebra, Filters, LI-ideals