برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای فندقگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
قادری اردشیر (مسئول طرح)
زارع امیررضا (مسئول طرح)
ابراهیمی چیمن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

فندق معمولی، گونه Corylusavellanaیکی از گونه های متعلق به تیره Corylaceaeاست. این گونه در سراسر اروپا گسترش یافته است و امتداد آن تا آسیای صغیر نیز می رسد. در ایران نیز در نواحی معتدله و معتدله سرد پراکنش دارد. فندق محتوی چربی، پروتئین، کربوهیدرات، فیبر غذایی، ویتامین ها، مواد معدنی و فنل های آنتی اکسیدان است. از آنجایی که استفاده از تکنیک های کشت بافت به عنوان یک ابزار مناسب برای تکثیر انبوه و تولید متابولیت های ثانویه گیاهی درحال گسترش است در این تحقیق شرایط کشت درون شیشه ای فندق مورد بررسی قرار گرفت. از برگ، دمبرگ و جوانه به عنوان ریزنمونه استفاده شد. این ریزنمونه ها بر روی محیط کشت MSحاوی غلظت های مختلف هورمون های NAA و کینیتینکشت شدند. برای برگ ها و جوانه ها در همه تیمارها بیشترین درصد القای کالوس (73.33%) بدست امد اما پاسخ دمبرگ نسبت به برگ و جوانه ضعیف تر بود. سپس کالوس های بدست آمده از تیمارهای کالزایی برای القای جنین زایی سوماتیکی به محیط کشت MS محتوی NAA (0.1، 0.4، 0.8 و mg.l-101) در ترکیب با کینیتین (0.1، 0.4، 0.8 و (mg.l-1 1منتقل شدند. بیشترین درصد القای پیش جنین در ریزنمونه برگ در تیمار NAA 0.1 mg.l-1و 0.1mg.l-1 و .4 کینیتین (49%) و برای دمبرگ در تیمار حاوی 0.8mg.l-1 NAA و 0.4mg.l-1 کینیتین (41%) بدست آمد. برای بلوغ و جوانه زنی جنین های القا شده از سطوح مختلف (0، 0.5، 1.5، 2.5 و mg.l-15 (ABA و GA3و برای القای شاخه زایی از کینیتین،TDZ و Zeaدر غلظت های0 mg.l-1 ، 0.75، 1.5 و 2.5 استفاده شد.کلیدواژگان: فندق، CorylusAvellana، القاءکالوس، کشت درون شیشه ای، پیش جنین زایی

 
 
Title:

Fffect of explants and plant growth regulators on invitro culture of HazelnutAbstract:

Common hazel (Corylusavellana) is one of the species belonging to the Corylaceae family. This species is spread through out Europe and also extended to North West Asia. In Iran, it is habituated in moderate and cold temperate regions. It contains specific combination of fat, protein, carbohydrates, diatary fiber, vitamins, minerals and antioxidant phenols. Recent reports indicate anti-microbial and antioxidant activities kernel extracts and green cover and other products such as leaves. In addition, recent studies on hazelnut have shown that different organs of this plant contain different metabolites with valued medicinal properties. Taxol is a nanti-mitotic substance that has recently been identified in hazelnut. Tissue culture techniques are being expanded as a tool for mass propagation and production of plants' secondary metabolites. In this study, hazelnut in vitro culture conditions were studied. Leaf, petiole and buds were used as explants, cultured on MS medium containing different concentrations of hormones Kin and NAA. For leaves and buds in all treatments the highest percentage of callus induction (73.33%) was obtained, but petiole response was weaker at this point. Callus obtained from callus-inducing treatment then were transferred for the somatic embryogenesis induction to MS medium containing NAA (0.1, 0.4and0.8 mg.l-1) in combination with kin (0.1, 0.4and0.8 mg.l-1). Highest percentage of pro-embryo induction was obtained in leaf explants treated in 0.1mg.l-1.NAA and 0.1 and 0.4 mg.l-1 BAP (49%) and for petiole in treatment with 0.8 mg.l-1. NAA and 0.4 mg.l-1 Kin For mature and germination of induced embryos were used of different levels (0, 0.5, 1.5, 2.5, 5 mg.l-1) of ABA and GA3 respectivly and for shoot induction were used of BAP, Kin, Zea and TDZ hormons in concentration of 0, 0.75, 1.5 and 2.5mg.l-1.Keyword(s): hazelnut, Corylusavellana, callus induction, in vitro culture, pro-embryogenesis