برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات عصاره برگ مریم گلی (.Salvia officinalis L) بر غلظت لیپیدهای خون بیماران هیپرلیپیدمیک مبتلا به دیابت نوع دومگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
کیان بخت سعید (مسئول طرح)
رضازاده شمس علی (همکار طرح)
رزاقی آذر مریم (همکار طرح)
خمسه ابراهیم (همکار طرح)
برادران حمیدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: دیابت نوع دوم هیپرلیپیدمیک یک اختلال متابولیک شایع است که به علت ایجاد عوارض مختلف موجب بیماری و مرگ و میر می شود. داروهای آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک متداول دارای اثربخشی محدود و عوارض جانبی مهمی هستند، به طوریکه عوامل کاهنده گلوکز و لیپید جایگزین مورد نیاز هستند. برگ مریم گلی (Salvia officinalis L.) اثرات آگونیست گیرنده PPARγ، مهارکننده لیپاز پانکراس و جذب لیپید، آنتی اکسیدان، مهارکننده پراکسیداسیون لیپید و ضدالتهاب دارد.
هدف: بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ مریم گلی بر سطوح خونی گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله
(HbA1c)، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL، HDL، SGOT،SGPT و کرآتینین و زمان پروترومبین، شمارش کامل سلول های خون و فشار خون سیستولی و دیاستولی در بیماران دیابتی نوع دوم هیپرلیپیدمیک.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو بی خبر دارای شاهد دارونما با 80 بیمار دیابتی نوع دوم هیپرلیپیدمیک (هیپرکلسترولمیک و/یا هیپرتری گلیسریدمیک) با سن
20.7±54.6 در گروه مریم گلی و 21.4±56.8 (میانگین ± انحراف معیار) در گروه دارونما (P>0.05) و غیر معنی دار از نظر اختلاف سن بین دو گروه)، اثرات مصرف عصاره برگ مریم گلی (یک کپسول 500mg هر 8 ساعت برای 2 ماه) همراه با روزانه دو قرص 5mg گلی بن کلامید، دو قرص 500mg متفورمین و یک قرص 20mg آتورواستاتین بر پارامترهای نامبرده در 40 بیمار ارزیابی و با گروه دارونما ((n=40 مقایسه گردید.
نتایج: عصاره برگ مریم گلی در مقایسه با گروه دارونما در پایان، سطوح خونی گلوکز، HbA1c، کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL را کاهش (به ترتیب P=0.001، P=0.01، P=0.009و P<0.001)، ولی سطح خونی HDL را افزایش داد (P=0.008). علاوه بر این، عصاره هیچگونه اثر معنی داری بر سایر پارامترها در مقایسه با گروه دارونما در پایان نداشت (P>0.05). همچنین هیچگونه عوارض نامطلوبی گزارش نشد.
نتیجه گیری: مریم گلی ممکن است در بیماران دیابتی نوع دوم هیپرلیپیدمیک، ایمن و اثرات آنتی هیپرگلیسمیک و آنتی هیپرلیپیدمیک داشته باشد.کلیدواژگان: مریم گلی (.Salvia officinalis L)، دیابت شیرین، هیپرلیپیدمی، بیمار

 
 
Title:

Study on Effects of Salvia officinalis L. Leaf Extract on Blood Lipid Levels of Hyperlipidemic Patients with Type 2 Diabetes MellitusAbstract:

Background: Hyperlipidemic type 2 diabetes mellitus is a common metabolic disorder contributing to morbidities and mortalities due to various complications. Conventional anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic drugs have limited efficacies and important side effects, so that alternative glucose and lipid lowering agents are needed. Salvia officinalis L. (sage) leaves have PPAR γ agonistic, pancreatic lipase and lipid absorption inhibitory, anti-oxidant, lipid peroxidation inhibitory and anti-inflammatory effects.
Objective: Study of the effects of sage leaf hydroalcoholic extract on the blood levels of fasting glucose, HbA1c (glycosylated hemoglobin), total cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, SGOT, SGPT and creatinine and prothrombin time, complete blood cell count and systolic and diastolic blood pressures in hyperlipidemic type 2 diabetic patients.
Materials and Methods: In this randomized double blinded placebo-controlled clinical trial with 80 hyperlipidemic (hypercholesterolemic and/or hypertriglyceridemic) type 2 diabetic patients aged 54.6±20.7 years in the sage group and 56.8±21.4 years (mean±SD) in the placebo group (P>0.05 and insignificant in regard to difference of age between two groups), the effects of taking the extract (one 500 mg capsule every 8 hours for 2 months) as an adjunct to two 5 mg glibenclamide tablets, two 500 mg metformin tablets and one 20 mg atorvastatin tablet daily on the parameters were evaluated in 40 patients and compared with the placebo group (n=40).
Results: The sage leaf extract lowered the blood levels of fasting glucose, HbA1c, total cholesterol, triglyceride and LDL (P=0.001; P=0.01; P=0.01; P=0.009 and P<0.001, respectively) but increased HDL level (P=0.008) compared to the placebo group at the endpoint. Moreover, the extract did not have any significant effects on the other parameters compared to the placebo group at the endpoint (P>0.05). Also, no adverse effects were reported.
Conclusion: Sage leaves may be safe and have anti-hyperglycemic and lipid profile improving effects in hyperlipidemic type 2 diabetic patients.Keyword(s): Salvia officinalis L., diabetes mellitus, hyperlipidemia, patient