برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهبردهای جلب و هدایت مشارکت خانواده ها در مقابله با بلایای طبیعی از دیدگاه مسوولین در استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
جهانگیری کتایون (مسئول طرح)
صدیقی ژیلا (همکار طرح)
گشتاسبی آزیتا (همکار طرح)
رستمی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

مقدمه: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های مهم مرزی کشور است و در زمره استان های بلاخیز کشور به شمار می آید. مطالعه حاضر به منظور بررسی راهبردهای جلب و هدایت مشارکت جامعه به ویژه خانواده ها در مقابله با بلایای طبیعی از دیدگاه مسوولین استانی انجام شده است.
روش مطالعه:
این مطالعه از نوع کمی (توصیفی) و کیفی (مروری و مصاحبه عمیق) بوده و در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. جمعیت هدف شامل سازمان های مردم نهاد و غیردولتی و سازمان های دولتی مرتبط با مدیریت بحران بوده است. ابزار و شیوه جمع آوری داده ها شامل مرور منابع، یک پرسشنامه و راهنمای مصاحبه عمیق بودند. برای تحلیل داده ها، اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه کیفی به لحاظ محتوایی گروه بندی و کدگذاری شده و با استفاده از روشهای تحلیل کیفی مورد تحلیل محتوایی قرار گرفتند.
یافته ها: دیدگاه های متفاوت مسوولین نسبت به مقوله مدیریت بحران، فقدان زبان مشترک و همچنین عدم توافق در فرآیندهای سیاستگذاری منجر به بوجود آمدن چالش هایی در ایجاد هماهنگی، سازمان دهی و آموزش در سازمان های مختلف شده و امکان برقراری ارتباطات بین سازمانی را دشوار کرده است. از سوی دیگر در سازمان های دولتی، نقش مردم به عنوان مهم ترین گروه ذی نفع نادیده گرفته شده است و مشارکت مردم فقط به معنای جلب کمک های نقدی و کالایی و همچنین حضور آنان در برنامه های آموزشی بوده است
.
بحث و نتیجه گیری: مسوولین و مدیران استانی باید به دنبال شیوه های مناسب برای جلب و هدایت مشارکت جامعه برای مواجهه با بلایا باشند. جلب اعتماد و مشارکت مردم در انجام پروژه های کاهش خطرپذیری، سامان دهی گروه های داوطلب جامعه، تخصیص اعتبار برای تجهیز مردم برای مقابله با بحران ها، تسهیل در آزادسازی و بسیج منابع محلی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی می توانند در توسعه و گسترش مشارکت جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی در این استان موثر باشند
.کلیدواژگان: بلایای طبیعی، مشارکت خانواده ها، دیدگاه های مسوولین، استان سیستان و بلوچستان

 
 
Title:

Designing strategies for community based management confronting natural disaster in Sistan o Baluchistan province: the officials' perspectivesAbstract:

INTRODUCTION: Sistan and Baluchestan is one of the most disaster prone provinces in Iran. This study was aimed to find out the provincial officials' perspectives in confronting natural disasters and proposed the best strategies for achieving and guiding community participation particularly families.
METHOD: This descriptive- qualitative research has been undertaken in Sistan and Baluchestan province. The tar-get groups were NGOs, CBOs (community representatives) and governmental organizations. Based on descriptive study the variables were identified and by using qualitative study and deep interviews, the officials’ and community representatives' perspectives were collected. Then strategies were presented in order to use these guidelines and recommendations in reducing the probable human casualties in future disasters.
RESULTS: With regard to different perspectives to the disaster management issue and lack of common terminology in this field, the process of policy-making, coordination, planning, organization and education has been undertaken in different ways in these organizations. The role of people as the most important stakeholders has not been considered appropriately by the government which makes the governments feel more responsible for confronting natural disasters.
CONCLUSION: The recommended strategies are expanding the culture of society participation in risk mitigation, pre-paredness and planning before the disasters, participation in response especially in search, relief, rescue, and support during the event as well as recovery, rehabilitation, reconstruction and returning back to the normal situation after the disasters.Keyword(s): Natural Disasters, Family participation, Officials’ Perspectives, Sistan and Baluchestan Province