برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهبود رقابت پذیری با استفاده از تجارت الکترونیک «مطالعه موردی صنایع نساجی استان اصفهان»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
رنجبرکی علی (همکار طرح)
امیری هادی (همکار طرح)
شهنازی روح اله (همکار طرح)
رضوی زاده مصطفی (همکار طرح)
مهدیه امیررضا (همکار طرح)
اسکندریان غلامرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد وسیع آن در سطح اقتصاد با عنوان تجارت الکترونیک موجب بروز تحولاتی گسترده و سریع در محیط کسب و کار بین المللی و ایجاد قواعد و روش های جدید رقابت گردید. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوائل دهه 1380 با هدف افزایش رقابت پذیری آنها به شکست منتهی گردید و یکی از دلایل آن عدم استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک بعنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. برآورد رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاری های صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیک و رقابت پذیری آنها طی دوره 1386-1375 نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه های صورت گرفته در ابزارهای تجارت الکترونیک در بخش نساجی و تولید پوشاک کشور و قدرت رقابت پذیری آنها وجود ندارد. این امر ناشی از عدم وجود عوامل و الزامات مورد نیاز برای گسترش و راه اندازی ابزارهای تجارت الکترونیک می باشد. مجموعه عوامل موثر در تصمیم گیری شرکتهای تولیدی برای استفاده بیشتر از ابزارهای تجارت الکترونیک را می توان به چهار دسته عوامل ساختار سازمانی، زیرساخت های تجارت الکترونیک و عوامل پشتیبان، عوامل دولتی و حقوقی و عوامل فرهنگی و اجتماعی تقسیم نمود. نتایج پیمایش میدانی تحقیق نشان می دهد که ساختار سازمانی (مدیریت آینده نگر و استراتژیک، اندازه بنگاه، انعطاف پذیری، عملکرد و کارایی انتظاری) بیشترین نقش در استفاده بیشتر ابزارهای تجارت الکترونیک را دارند و پس از آن عوامل پشتیبان مناسب (دسترسی به نیروی کارمتخصص و سهولت استفاده) و عوامل فرهنگی و اجتماعی مطلوب موجب استفاده بیشتر ابزارهای تجارت الکترونیک در صنایع نساجی و تولید پوشاک استان اصفهان می شوند. سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود عوامل فوق می تواند به افزایش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک و بهبود قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک کشور منجر شود.کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، رقابت پذیری- صنایع نساجی و تولیدپوشاک ایران و استان اصفهان، عوامل اثرگذار بر استفاده از تجارت الکترونیک

 
 
Title:

Competitiveness Improvement Through Application of E-Commerce; A Case Study of Textile Industry In Esfahan ProvinceAbstract:

Wider use of ICT and e-commerce across the economy as the cause of change and fast in the international business environment and create new rules and methods of competition. In early 1380s, textile equipment modernization programs with the aim of increasing the competitiveness failed. One reason for this failure was the lack of use the tools of e-commerce as a complementary software technology in the process of modernizing the country's textile industries .Estimate the relationship between costs and investments of e-commerce in Iran's textile and apparel industries and their competitiveness during the period 1375-1385 show relationship between investment and cost of e-commerce tools and the competitiveness of these industries is no signification. So the policy and planning to expand the use of e-commerce tools in the textile and apparel industries can play an effective role in increasing their competitiveness. Development of the E-Commerce in manufacturing companies and planning in this area requires knowledge of the factors set effecting in the decision of manufacturing companies is more use of e-commerce tools. These factors can be divided into four categories organizational structure, e-commerce infrastructure and support agents, governmental and legal and cultural factors and social factors. Field survey results indicate that organizational structure (prospective and strategic management, business size, flexibility, performance and expected performance) have the greatest impact on the use of e-commerce tools. After wards the appropriate supporting factors (availability of skilled workforce and ease of use) and social and cultural factors favorable make greater use of e-commerce tools for the textile and clothing comapies in Isfahan. Policy and planning to enhance and improve these factors can be used to increase e-commerce tools and improve the competitiveness of textile and apparel industries of Iran.Keyword(s): E-Commerce, Competitiveness, Textile and Clothing industrial in Iran and Esfahan, Factors affecting the use of e-commerce