برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شیوع عفونت HTLV-I/II در اهداکنندگان با HTLV نامعین سرمی مراجعه کننده به بانک خون شهرستان مشهدگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: ایدز، HTLV و هپاتیت های ویروسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مقدمه: با وجود اینکه ویروس HTLV-I در مناطقی از جهان از جمله شمال شرق ایران بخصوص شهر مشهد اندمیک است اطلاعی از وضعیت ویروس HTLV-II در این منطقه در دست نیست. یکی از دلایل ایجاد الگوهای نامعین سرمی در آزمون تشخیصی وسترن بلات HTLV آلودگی با ویروس های مشابه بخصوص HTLV-II بیان شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ویروس HTLV-II در نمونه های نامعین سرمی در اهداکنندگان خون در شهر مشهد انجام شده است.
روش تحقیق: میزان 3 سی سی خون کامل از 50 نفر از اهداکنندگان خون در شهر مشهد که دارای نتیجه نا معین آزمون وسترن بلات برای عفونت HTLV-I بودند گرفته شد. پس از استخراج DNA توسط کیت استخراج بوسیله آزمون مولکولی PCR و nested PCR و با استفاده از پرایمرهای داخلی و خارجی اختصاصی نمونه ها از نظر وجود ویروس HTLV-I و HTLV-II مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس و گروه خونی به همراه اطلاعات مربوط به آزمون های الایزا، وسترن بلات و PCR ثبت گردید و توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: پنجاه اهداکننده (39 نفر مرد و 11 نفر زن) با نتیجه نامعین وسترن بلات و متوسط سن 14.36±37.12 سال مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون PCR 10 مورد (20%) نمونه مثبت HTLV-I را شناسایی کرد. با این وجود هیچ موردی از HTLV-II در بین نمونه ها شناسایی نگردید. شایعترین الگوی نامعین وسترن بلات در بین نمونه ها Rgp-II به تنهایی با فراوانی (n=12) %27.3 بود. هیچگونه ارتباط معناداری بین سن، جنس، گروه خونی، الگوی وسترن بلات و OD الایزا بین نمونه های مثبت و منفی HTLV-I در PCR مشاهده نشد. میانگین OD الایزا در نمونه ها 1.195±1.767 بود.
نتیجه گیری: هیچگونه شواهدی دال بر وجود ویروس HTLV-II در نمونه های نامعین وسترن بلات اهداکنندگان خون در خراسان رضوی بدست نیامد بنابراین به نظر می رسد HTLV-II در این منطقه وجود نداشته و خراسان رضوی فقط از نظر وجود ویروس HTLV-I اندمیک باشد. با اینحال فراوانی زیاد HTLV-I در میان نمونه های نامعین وسترن بلات بر لزوم انجام تست های تاییدی مولکولی برای این عفونت تاکید می کند.کلیدواژگان: عفونت HTLV-I/II، وضعیت نامعین سرمی، وسترن بلات، مشهد

 
 
Title:

Prevalence of HTLV-I/II infection in seroindeterminate HTLV blood donors, admitting at Mashhad blood bankAbstract:

Introduction: Although HTLV-I infection is endemic in different geographical parts of the world including Northeast of Iran there has been no document of HTLV-II infection in this region. It is reported that one possible reason for seroindeterminate state in HTLV westernblot assays could be the infection with HTLV-II virus. This study is aimed to investigate the presence of HTLV-II infection among blood donors with seroindeterminate HTLV westernblot results using specific molecular techniques.
Methods: 3 ml whole blood obtained from 50 blood donors who had previous Reactive Elisa for HTLV-I and seroindeterminate HTLV westernblot state. Next the DNA was extracted using a commercial DNA extraction kit. A conventional PCR was applied to detect HTLV-I provirus using specific primers while a nested PCR was designed with specific external and internal primers for the detection of HTLV-II. Serologic and molecular data as well as demographic characteristics including age, gender and blood group were registered and analyzed using SPSS V.16.0.
Results: fifty blood donors (39 males and 11 females) with HTLV seroindeterminate westernblot results from Mashhad Blood Transfusion Organization were reevaluated in this study. The average age of the participants was 37.12±14.36 years. HTLV-I PCR revealed 10 (20%) positive samples while nested PCR detected no HTLV-II positive sample. The most common indeterminate pattern was Rgp46-II alone (n=12, 27.3%). There were no significant age, gender, blood group, westernblot indeterminate pattern, and Optical Density (OD) of the Elisa assay differences were present between HTLV-I PCR positive and negative samples. The average OD of the Elasa assay was 1.767±1.195.
Conclusion: No HTLV-II positive sample is detected in this study which confirms the absence of HTLV-II infection in this geographical region. However, high frequency of HTLV-I PCR positive samples among the seroindeterminate cases implies on the important role of molecular techniques in the confirmation process of the infection.Keyword(s): HTLV-I, HTLV-II, seroindeterminate state, westernblot, Mashhad