برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تنوع گونه ای رویشگاه های ماسه ای ساحلی استان گیلانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی

پژوهشگران: 
روانبخش مکرم (مسئول طرح)
جمالزاد فریبرز (همکار طرح)
زارع حبیب (همکار طرح)
مرادی ایوب (همکار طرح)
امینی طیبه (همکار طرح)
کاظمی لادن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

بحث تنوع زیستی اغلب در اصطلاح تنوع گونه ای متمرکز شده است. تنوع گونه ای یکی از خصوصیات مهم جوامع زیستی و تابعی از شمار گونه های موجود و اندازه جمعیت های معرف آن گونه ها در یک حوزه جغرافیایی معین است. هدف این تحقیق طبقه بندی گروههای اکولوژیک سواحل ماسه ای استان گیلان و بررسی ارتباط آنها با شاخص های تنوع گونه ای بوده است. به این منظور در 22 منطقه 62 پلات 5×5 استقرار یافتند. در هر یک از قطعات نمونه گونه های گیاهی شناسایی شده و درصد پوشش گونه ها به روش بران- بلانکه ثبت گردید. در این مرحله گونه های شناسایی نشده در منطقه جمع آوری و به طریقه علمی خشک شدند، سپس به کمک فلورها و کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. داده های جمع آوری شده از مناطق به صورت ماتریس گونه- پلات در نرم افزار صفحه گسترده اکسل منتقل و جهت انجام آنالیزهای آماری آماده شد. سپس داده ها به فرمت مناسب جهت انتقال به نرم افزار PC-Ord تبدیل و آنالیز گروه بندی داده ها انجام گرفت. به منظور طبقه بندی پوشش گیاهی دو نوع طبقه بندی عددی شامل تحلیل خوشه ای و تحلیل دو طرفه گونه های شاخص استفاده شد. در گام بعدی به منظور بررسی و مقایسه تغییرات تنوع گونه ای در گروههای شناسایی شده، میزان شاخصهای تنوع زیستی در کل قطعات نمونه با کمک نرم افزار Past محاسبه گردید. در نهایت میزان تغییرات تنوع در این گروهها به کمک آزمون آماری Anova یک طرفه مورد بررسی قرار گرفت. قبل از انجام آنالیز فوق همگن بودن واریانس داده ها به کمک تست لون مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت به کمک آزمون دانکن مقایسه گروهها انجام شد. بررسی گونه های شناسایی شده نشان داد که در مجموع در منطقه مورد مطالعه 222 گونه گیاهی متعلق به 151 جنس و 59 خانواده حضور داشتند و بیشترین فراوانی گونه ها در خانواده های Asteraceraceae, Poaceae, Brassicaceas, Fabaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Scrorophollariaceae مشاهده گردید. نتایج حاصل از طبقه بندی داده ها پس از مقایسه نتایج حاصل از دو روش طبقه بندی مذکور، 8 گروه بر اساس مقایسه قطعات نمونه مشترک شناسایی شدند. گروههای شناسایی شده شامل Juncus acutus – Scutellaria tornefotii, Convulvulus arvensis, Convulvulus persicus, Rubus sancutus × hyranus – Torilis leptophylla, Punica granatum – Eringium caucasicum, Eragrostis barvelieri – Silen latifolia, بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در واحدهای شناسایی شده نشان می دهد که در کل تنوع زیستی Crypsis schenides – Centaurea iberica, Arguzia siberica بودند. بررسی نتایج حاصل از آنالیز واریانس در شاخص های تنوع گونه ای نشانگر معنی دار بودن میزان اختلاف بین شاخصها در گروههای شناسایی شده با سطح احتمال 95 درصد است، همچنین گروههای شناسایی شده در سواحل استان گیلان پایین است. این موضوع بیانگر آن است که جوامع مورد نظر تحت تاثیر تغییرات متعدد قرار گرفته اند. از این رو برای دستیابی و پاسخ به مدیریت موثر زیستگاههای ساحلی حساس اکولوژیکی، برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های حفاظت از پوشش گیاهی موجود، طرح ریزی ارائه برنامه های جدید پایش مداوم و آگاهی های عمومی امری ضروری است. ایجاد نوار حفاظتی و حمایتی با انواع اشکال اراضی طبیعی دارای پوشش گیاهی، تشویق اجرای برنامه های کاشت گونه های مناسب از جمله مهمترین گزینه های مدیریت پایدار جهت اطمینان بخشی حفاظت زیستگاهی اراضی تپه های ماسه ای شنی است.کلیدواژگان: تنوع گونه ای، گروههای اکولوژیک، ساحل ماسه ای، استان گیلان

 
 
Title:

The study of plant species biodiversity of sandy coastal vegetation in Gilan provinceAbstract:

Species Diversity is one of the important characteristics of biological communities and function of the number of species and population size of the introduced species in a given geographical area. The aim of this study was classified coastal sand dune ecological groups and their relationship with indices of diversity. Therefore 62 plots of 5×5 meter were deployed in 22 districts. In each of the parts, plant species were identified and percent of cover species with Braun – Blanquet scale records. This unidentified species collected in the area were dry with academic way then were identified by Flora and valid keys. Species- plot matrix made in Excell spreadsheet software then transformed to perform statistical analyzes in PC-Ord software. Two methods of Numerical classification consist of two-way cluster analysis and indicator species has been used. The next step was to examine and compare changes in species diversity among the identified groups with Past software. Finally the rate of change in the diversity of the groups was analyzed using one-way Anova test. Before performing the analysis of variance homogeneity of the data was evaluated by Levene Test. Finally, comparisons were performed using Duncan's test. In the study area 222 plant species belonging to 151 genera and 59 families identified. The most abundant species observed in Asteraceraceae, Poaceae, Brassicaceas, Fabaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Scrorophollariaceae. After comparing the results of data classification results of the two methods of classification, eight groups were identified by comparison of the common sample parts. These groups consisting of Juncus acutus - Scutellaria tornefotii, Convulvulus arvensis, Convulvulus persicus, Rubus sancutus×hyranus - Torilis leptophylla, Punica granatum - Eringium caucasicum, Eragrostis barvelieri - Silen latifolia, Crypsis schenides - Centaurea iberica Arguzia, siberica were. Results of the ANOVA showed The difference between groups was detected in the index level is 95%, Also the measures of diversity index in the groups was low. This indicates that the target communities have been affected by several changes. Therefore, to achieve effective management in ecological sensitive coastal habitats, ecological, planning policies to protect existing vegetation, new programs designed to provide continuous monitoring and public awareness is essential. Making Protection band with a variety of natural land forms contain of vegetation, encourage to planting programs of appropriate species are sustainable management options to ensure of effective conservation in sandy coastal dune habitats.Keyword(s): plant species, ecological group, coastal sand dune, Gilan province