برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مرور نظام مند مسایل، تبیین ها و دستاوردهای جامعه شناسی گردشگری (با تاکید بر گردشگری مذهبی) در قالب یک مدل مفهومیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رضوی زاده ندا (مسئول طرح)
نقی پور معصومه (همکار طرح)
خرسندی زهره (همکار طرح)
سعیدی علی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

گردشگری امروزه نه تنها از رشد روزافزونی برخوردار است بلکه مطالعات گردشگری نیز به یکی از مباحث پررونق و همچنان در حال گسترش محافل آکادمیک، استراتژیک و اجرایی تبدیل شده است. همچنین گردشگری موضوع مطالعات بین رشته ای متعددی واقع شده است. با این حال مطالعه این حوزه از منظر جامعه شناختی -به خصوص در ایران- با فقدان هایی مواجه است که آن را نیازمند توجه بیش تر می کند.
این تحقیق از نوع اسنادی و به روش مرور نظام مند صورت گرفته است. مجموعه ای از منابع فارسی و انگلیسی که شامل نظریات صاحب نظران از منظر جامعه شناختی به پدیده گردشگری بوده، به طور نظام مند جست و جو، فیش برداری، دسته بندی و تحلیل شده است. در یافته های حاصل از این پژوهش، مسایل اصلی گردشگری با رویکرد جامعه شناختی معرفی شده، سپس مسایل عمده گردشگری از همین منظر در وجوه زمینه ها، فرایندها و آثار گردشگری بررسی شده است. این مسایل در چند حوزه شامل فرهنگ، خانواده، جنسیت و سن، کار و فراغت، خرید و مصرف، نابرابری، تحرک اجتماعی و جغرافیایی، سیاست و دولت واکاوی شده است. همچنین نشان داده شده که مسایل مزبور با چه مکانیزم های علی تبیین پذیرند. در ادامه موضع سه پارادایم عمده (اثبات گرا، تفسیری و انتقادی) در جامعه شناسی نسبت به پدیده گردشگری طرح گردیده است. در نهایت تبیین های جامعه شناختی در حوزه گردشگری مذهبی بیان شده است.کلیدواژگان: مطالعات گردشگری، جامعه شناسی گردشگری، گردشگری مذهبی، مرور نظام مند

 
 
Title:

The Systematic Review of Issues, Explanations and Achievements of Sociology of Tourism (With Emphasis on Religious Tourism) based on a conceptual modelAbstract:

Nowadays Tourism not only grows rapidly but also tourism studies have been one of the booming and going to expand topics in academic, strategic and administrative circles. Furthermore, tourism has been the subject of various interdisciplinary studies. But studying of this field from the perspective of sociology, especially in Iran, faces to some shortcomings which needs more considerations. This study is a documentary research conducted through systematic review method. A collection of Persian and English references including scholars' thoughts and theories from sociological perspective to tourism phenomena, systematically searched, took notes, classified and analyzed. As a result, the main issues of tourism in framework of a sociological approach presented, then these main issues in 3 dimensions including backgrounds, processes and outcomes of tourism discussed. These issues in some fields including culture, family, gender and age, work and leisure, purchase and consuming, inequality, social and geographical mobility, politics and state discussed. In addition, it shows that those issues by which mechanisms can be explained. Moreover, the viewpoint of 3 main paradigms in sociology (positivism, interpretivism and school of criticism) to the tourism phenomena presented. Finally, sociological explanation in religious tourism proposed.Keyword(s): tourism studies, sociology of tourism, religious tourism, systematic review