برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه امکان سنجی استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ در سرشت نمایی لرزه ای مخزن سروکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: توسعه میادین نفت و گاز

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در سال های اخیر، فیزیک سنگ به سرعت وارد علوم مهندسی نفت شده و روز به روز بر کاربرد آن افزوده شده است. به طوری که امروزه شرکت های بزرگ نفتی، تمرکز و تلاش خود را بر روی این مساله متمرکز کرده و بودجه های عظیمی را برای تحقیقات و انجام آزمایشات فیزیک سنگ اختصاص داده اند. بررسی های فیزیک سنگ در مخازن، اهمیت فوق العاده ای در تصمیم گیری های اکتشافی، تولیدی و نگهداری چاه های نفت و گاز دارد. داشتن این اطلاعات می تواند از بسیاری از هزینه های هنگفت که ممکن است بر اثر نداشتن اطلاعات کافی بوجود آید، جلوگیری کند. آنالیزهای فیزیک سنگ نقش کلیدی را در تحلیل ژئوفیزیک مخزن (سرشت نمایی لرزه ای مخزن) ایفا می کنند. اهمیت این بخش از طرح را می توان با نقش پردازش در یک فرآیند تهیه اطلاعات لرزه ای مقایسه نمود. به وضوح مشخص است که یک پردازش نادرست تمامی تلاش های انجام گرفته در بخش برداشت و تفسیر را ناکارآمد می کند. در بحث سرشت نمایی لرزه ای مخزن نیز معادلات و مدل های فیزیک سنگی، رابط میان پارامترهای مخزنی (تخلخل و اشباع شدگی) و پارامترهای لرزه ای (دامنه و فرکانس) می باشند. هدف اصلی بکارگیری این معادلات تبدیل تغییرات پتروفیزیکی از جمله تخلخل، اشباع شدگی موثر و همچنین تغییرات ایجاد شده در پارامترهای فیزیک سنگ از جمله مدول حجمی و مدول برشی به تغییرات سرعت بصورت مستقیم و معکوس می باشد. بنابراین انتخاب نوع مدل فیزیک سنگی نقش بسیار مهمی را در موفقیت یک پروژه ژئوفیزیک مخزن (سرشت نمایی لرزه ای مخزن) ایفا می کند.
این گزارش به بررسی و مدل سازی اشباع فازهای مختلف سیالات مخزن با کمک داده های ژئوفیزیکی و مدل سازی دینامیکی حاصل از آن می پردازد. در ابتدا، داده ها از نظر ساختمانی تفسیر می گردند و مدل ساختمانی مربوطه بر اساس افق ها و گسل های تفسیر شده تهیه می گردد. سپس، داده های لرزه ای موجود توسط روش بر پایه مدل، مورد وارون سازی قرار می گیرند و پارامترهای الاستیکی همچون سرعت و مقاومت صوتی مربوط به مخزن در امتداد مقاطع لرزه ای محاسبه می گردد. پس از تفسیر داده های لرزه ای موجود در میدان مورد مطالعه، خواص الاستیک مخزن به کمک وارون سازی بر پایه مدل استخراج شده و مدل مقاومت صوتی ارائه می گردد. مقاومت صوتی و سایر نشانگرهای لرزه ای توسط روش های مدل سازی چند نشانگر لرزه ای و خواص پتروفیزیکی مخزن همچون تخلخل محاسبه می گردد. در مرحله بعد شبیه سازی دینامیکی مخزن با انجام تطابق تاریخچه ای صورت می پذیرد و اشباع فازهای مختلف سیال محاسبه می گردد
.کلیدواژگان: سرشت نمایی لرزه ای، مدل سازی فیزیک سنگ، مدول حجمی، مدول برشی، نشانگرهای لرزه ای، خواص پتروفیزیکی

 
 
Title:

Feasibility study of using rock physics modeling for seismic reservoir characterization Sarvak reservoirAbstract:

Rock physics has been more applicable in petroleum engineering sciences during the recent years. Mathematical and laboratory correlations are developed and play very important role in decision making during exploration and production. Rock physics analysis are crucial in geophysical reservoir characterization which can be compared by processing step in seismic analysis steps. It is obvious that inappropriate proccessing flow produce inefficient seismic results.
In reservoir characterization topic, rock physics stand as a bridge between elastic and petrophysical properties of reservoir.
This report analyzes the modelling procedure of fluid saturations phases in reservoir via reservoir dynamic simulation according to seismic data and relevant attributes. To carry out this, first the data are structurally interpreted and the structural model based on interpreted horizons and faults are prepared. Then the available seismic data are inversed based on the basic model and elastic parameters such as velocity and acoustic impedance of the reservoir are calculated along seismic sections. After seismic interpretation of available data in the studied field, elastic properties of the reservoir are presented via inversion on the basis of resulted model. Acoustic impedance and other seismic attributes are calculated through modeling of some seismic attributes and petrophysical properties of reservoir such as porosity.Keyword(s): seismic characterization, rock physics modeling, bulk module, shear module, seismic attributes, petrophysical properties