برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی تاثیر پالایش آلودگی عناصر بالقوه سمی خاک به روش الکتروکینتیک (مطالعه موردی: زمین های کشاورزی جنوب رشته کوه ایرانکوه ناشی از فعالیت های معدنی باما)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوشیمی

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)
مختاری احمدرضا (مسئول طرح)
سلیمانی محسن (همکار طرح)
فرهمندیان مهران (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)
شبانکاره مهدی (همکار طرح)
حاجی حیدری داریوش (همکار طرح)
عربزادگان حسن (همکار طرح)
یزدان پناه محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

فرآیند الکتروکینتیک اعمال یک میدان مستقیم با شدت کم بین الکترودها است که سبب می شود آلاینده ها به ویژه فلزات سنگین طی مکانیسم های مختلف از قبیل مهاجرت الکتروشیمیایی یون ها، الکترواسمز، الکتروفورز و الکترولیز به سمت الکترودهای با بار مخالف حرکت نمایند.
هدف این طرح کاربرد روش مذکور در مقیاس آزمایشگاهی به منظور پالایش خاک اراضی کشاورزی دشت لنجان در مجاورت معادن فعال سرب و روی ایرانکوه می باشد. ناحیه مذکور در فاصله 20 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع گردیده است
.
واحدهای سنگی این منطقه متعلق به دوران دوم زمین شناسی (ژوراسیک و کرتاسه) شامل شیل، سیلتستون، ماسه سنگ و سنگ های کربناته اند که سنگ میزبان مناسبی برای فلزات سنگین از قبیل سرب، روی، کادمیوم و ... محسوب می شوند
.
در این طرح پس از بررسی اطلاعات و نقشه های موجود، نسبت به نمونه برداری اقدام و نمونه ها طبق زمان های پیش بینی شده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با کاربرد روش الکتروکینتیک غلظت برخی از آلاینده ها را می توان توسط تبادل یونی در محیط کاهش داد
.کلیدواژگان: فلزات سنگین، الکتروکینتیک، پالایش، معادن ایرانکوه و آلودگی زیست محیطی

 
 
Title:

Electrokinetic remediation of soil polluted to potentially toxic elements -A case study in agricultural lands south of Mt. Irankoh due to effect of mining at BamaAbstract:

Electrokinetic process is acts as a low-intensity direct field between the electrodes that is pollutants, especially heavy metals through various mechanisms such as electrochemical migration of ions, electroosmosis, electrophoresis and electrolysis to move towards the electrode with the opposite charge.
The purpose of this laboratory-scale is application of methods for soil remediation, Irankuh lead and zinc mines in the vicinity of agricultural lands in Lenjan. The area is located 20 kilometers southwest of Isfahan.
The regional geological rock units are belonging to the second era (Jurassic and Cretaceous) consists of shale, siltstone, sandstone and carbonate rocks that host rock for heavy metals such as lead, zinc, cadmium and etc.
After reviewing the available information and maps, selective samples from field were tested according to the predicted time. The results indicate that the application of electrokinetic concentrations of pollutants in the environment can be reduced by ion exchange.Keyword(s): heavy metals, Electrokinetic, remediation, Irankuh, environmental pollution