برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح پتانسیل یابی مواد معدنی شهرستان «بستان آباد»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی و معدن

پژوهشگران: 
قراچورلو نجف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1377

کارفرما: اداره کل معادن و فلزات استان آذربایجان شرقی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است، ضمنا طرح تکمیلی تحت عنوان «اکتشاف مقدماتی آهن» تعریف شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

این طرح به منظور شناسایی اولیه «کانسار»های موجود در منطقه شهرستان «بستان آباد» و معرفی ذخایر موجود و اندیس های مورد نظر جهت اکتشاف بعدی انجام شده است. در این طرح ابتدا مطالعات کتابخانه ای انجام شده و با استفاده از اطلاعات موجود و نقشه های زمین شناسی، منطقه به واحدهایی تقسیم بندی گردید. بعد از برداشت نمونه هایی به صورت غیرسیستماتیک و در برخی نقاط (در کنتاکت ها) به صورت سیستماتیک و نیز تهیه مقاطع نازک و صیقلی، مطالعات میکروسکوپی و آنالیز شیمی تر و جذب اتمی روی نمونه اندیس های تهیه شده صورت گرفت. سپس به همراه «ژنز» آن ها ارائه شده است. جهت دسترسی به نمونه های«غیر هوازده» اقدام به حفر تراشه و چاهک گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):