برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقدماتی پتانسیل «سولفات سدیم» در کویر «هرات مروست استان یزد»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و موافقت اصولی اکتشاف از طریق «اداره کل معادن و فلزات استان یزد» اخذ گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

«سولفات سدیم» در طبیعت به صورت های «میرابلیت» (آبدار) و «تناردیت» (بدون آب) یافت می شود. شورابه ها بیش ترین محل تامین ذخایر تجاری «سدیم» می باشد. در طبیعت بیش از 40 کانی سولفات سدیم تشکیل می شود که دو کانی میرابلیت و تناردیت دو کانی عمده تجاری سولفات سدیم هستند. در طول اجرای عملیات صحرایی، اکیپ عملیاتی دو منطقه مستقر و نسبت به نمونه برداری اقدام کردند. نمونه ها به آزمایشگاه ارسال و عیار هر کدام از آن ها اندازه گیری شد. با استفاده از عیارهای به دست آمده نقشه های هم عیار ترسیم شده و نسبت به تخمین ذخیره اقدام شد.
ذخیره سولفات سدیم با عیار متوسط 22.6درصد حدود 42000 تن و با عیار متوسط 26.3 قریب به 31500 تن تخمین زده می شود. لازم به تذکر است که در صورت بهره برداری صحیح و اصولی از این ذخیره، این کانی مجددا استعداد تشکیل دارد.
در پایان، تکنولوژی تغلیظ کانی و بررسی فنی و اقتصادی آن نیز بررسی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):