برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پی جویی عناصر و ترکیبات اقتصادی در «کولاب»ها و «پلایا»هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی، نمودار و نقشه ها قابل واگذاری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

سواحل خلیج فارس در استان خوزستان و بوشهر با توجه به کیفیت زمین شناسی و آب و هوایی خود در برگیرنده شوره زارهای فراوانی می باشند که با توجه به امکان تمرکز عناصر نادر و ارزشمند، مانند: لیتیم، ید و ترکیبات شیمیایی نظیر «NO3» از نظر زمین شناسی و اقتصادی حائز اهمیت است. در این طرح از کولاب ها و پلایاها طبق اصول نمونه برداری هیدروشیمیایی نمونه برداری (در فصل زمستان و تابستان) و در آزمایشگاه شیمی تجزیه و شناسایی گردید. نتایج به صورت نمودار و نقشه ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):