برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات باکتری های حل کننده «فسفات» و استفاده از آن ها در تلقیح های بیولوژیکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
اولیا پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در خاک، «فسفات» می تواند به اشکال معدنی و آلی یافت شود. فسفات معدنی معمولا می تواند در ترکیب با کلسیم، آهن و آلومینیم باشد. فسفات آلی نیز می تواند منشاء گیاهی، حیوانی یا میکروبی داشته باشد. مهم ترین اشکال فسفات آلی به صورت «اسیدهای نوکلئیک، فسفولیپدها و فیتین» است.
گیاهان تنها قادرند فسفات محلول در آب را جذب نمایند، در صورتی که این شکل از فسفر در خاک مقدار کمی را شامل می شود و حتی با اضافه کردن کودهای شیمیایی محلول در آب، مقدار زیادی از آن سریعا به شکل نامحلول در می آیند.
فسفات های محلول یا به طور مستقیم توسط گیاه جذب می شوند و یا توسط باکتری های حل کننده فسفات ایجاد شده و گیاه آن را جذب می کند. مکانیسم حل شدن فسفات های نامحلول معمولا از طریق تشرح اسیدهای آلی است. برخی از باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها قادرند علاوه بر حل کردن فسفات های نامحلول، اشکال فسفات آلی را نیز تبدیل به اشکال معدنی نمایند. این پدیده نیز می تواند در افزایش فسفر قابل دسترسی برای گیاه مهم باشد. بسیاری از باکتری ها، قارچ ها و «آکتینومسیت»ها توانایی حل کردن فسفات را دارند. استفاده از این میکروارگانیسم ها به عنوان کودهای بیولوژیک می تواند باعث افزایش فسفر قابل دسترس گیاه شود. در این مطالعه به فعالیت های صورت گرفته در این زمینه اشاره شده و علاوه بر شناخت چرخه فسفر در طبیعت به بررسی مهم ترین باکتری های حل کننده فسفات پرداخته می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):